Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a person sitting at a table with a laptop and smiling at the camera

Llety

Gweithdai Dydd Mercher Lles

By LaurenRLC 15 Sep 2021

Eleni, bydd ein cydweithwyr ym maes Iechyd a Lles yn cynnal gweithdai rheolaidd i chi mewn neuaddau er mwyn canolbwyntio ar gynnal eich lles. Bydd y rhain ar-lein ar gyfer y semester cyntaf ond byddant yn newid i weithdai wyneb yn wyneb ar ôl y Nadolig. Rydyn ni wedi nodi pob gweithdy a'r hyn y maent yn eu cynnwys felly edrychwch drwyddynt a chadwch le ar unrhyw rai sydd o ddiddordeb i chi. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Gweithdai Lles 2021-22:

Croeso i Les

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad i'r gwasanaeth cwnsela, iechyd a lles ac yn cynnig strategaethau lles cyffredinol a all fod o gymorth wrth addasu i'r holl newidiadau newydd, cyffrous ac o bosibl llethol a ddaw yn sgîl dechrau yn y brifysgol. Mae hyn yn cynnwys cyfeirio at adnoddau defnyddiol, arweiniad ar sut i ddefnyddio gwasanaethau Bywyd y Myfyrwyr a strategaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i reoli eich lles cyffredinol.

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad: 6 Hydref, 2021

Amser: 13:30-14:30

Cadwch eich lle yma!

 Ymaddasu i Fywyd yn y Brifysgol

Mae'r gweithdy hwn yn ystyried strategaethau lles i ymdopi â bywyd yn y brifysgol, delio â hiraeth a rheoli eich lles yn y brifysgol yn ystod covid-19. Er ei bod yn gyffredin i rai pobl fwynhau bywyd yn y brifysgol a chymryd ato'n hawdd, mae'r un mor gyffredin ei chael hi'n anodd gyda newidiadau a phwysau bywyd yn y brifysgol. P'un a yw hyn yn dod o straen eich cwrs, anhawster meithrin cysylltiadau/gwneud ffrindiau neu o newidiadau i'ch amgylchedd e.e. peidio â bod gartref, nod y gweithdy hwn yw edrych ar sawl ffordd y gallwch gynnal eich lles ac ymaddasu i'ch taith newydd yn y brifysgol.

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad: 20 Hydref, 2021

Amser: 13:30-14:30

Cadwch eich lle yma!

 A wnes i'r Dewis cywir? Adnoddau i ddelio â phenderfyniadau anodd yn y Brifysgol.

Mae'r gweithdy hwn yn cynnig strategaethau lles i ddelio â phenderfyniadau anodd. Rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n gyffredin meddwl “a wnes i’r dewis cywir?” “Ai hwn yw’r cwrs iawn i mi?” “Ddylwn i aros yn y Brifysgol?”. Felly, mae'r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar reoli symptomau o hwyliau isel a gorbryder ac mae'n darparu sgiliau i ddelio â gofidion/meddyliau annefnyddiol, datrys problemau, ffurfio nodau a chreu disgwyliadau realistig tra yn y brifysgol.

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad: 10 Tachwedd, 2021

Amser: 13:30-14:30

Cadwch eich lle yma!

Rheoli Swildod/Gorbryder Cymdeithasol

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i ddeall y broses sy'n cyfrannu at eich swildod a'ch gorbryder mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a'i chynnal. Mae'n arbennig o gyffredin yn eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol i gael pryderon ynghylch cysylltu'n dda ag eraill “ydyn nhw'n hoffi fi?” “Efallai na ddylwn fod wedi dweud hynny” “beth os na fyddaf yn gwneud ffrindiau?” Byddwch yn dysgu technegau a strategaethau i herio ac adennill rheolaeth dros eich meddyliau pryderus, meithrin cysylltiadau ag eraill a datblygu sgiliau cyfathrebu da. Mae'r rhain yn sgiliau y gallwch eu defnyddio nid yn unig i wella sefyllfaoedd cymdeithasol y tu allan i'ch astudiaethau ond byddant hefyd yn eich cynorthwyo yn eich bywyd prifysgol a'ch gyrfa ym myd gwaith e.e. cyfathrebu mewn cyfarfodydd.

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad: 17 Tachwedd, 2021

Amser: 13:30-14:30

Cadwch eich lle yma!

 

Delio â Straen a Meithrin Gwydnwch

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i reoli symptomau o straen, hwyliau isel a gorbryder. Mae'n eich helpu i nodi arwyddion a symptomau o straen ac archwilio'r hyn sy'n cynnal y cylch hwn. Mae'n canolbwyntio ar ba adnoddau defnyddiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth y gellir eu defnyddio i dorri'r cylch straen a meithrin eich gwytnwch i ymdopi â phrofiadau anodd. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys rheoli meddyliau ac ymddygiadau annefnyddiol, lleihau llusgo traed, cynyddu cymhelliant, a datblygu eich model gwytnwch eich hun.

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad: 8 Rhagfyr, 2021

Amser: 13:30-14:30

Cadwch eich lle yma!

 

Mynd i’r afael â Gorbryder ynghylch Arholiadau

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i reoli symptomau o orbryder sy'n aml yn digwydd yn ystod arholiadau neu gyda sefyllfaoedd dan bwysau mawr. Byddwn yn trin a thrafod sut mae gorbryder yn edrych a beth sy’n ei gynnal. Yn dilyn hynny, byddwn yn manylu ar strategaethau y gallwch eu defnyddio er mwyn rheoli gorbryder. Bydd y rhain yn cynnwys adnoddau ar gyfer rheoli patrymau meddwl pryderus neu annefnyddiol, ymarferion i ymlacio pan fydd lefelau o orbryder yn cynyddu, a hefyd syniadau ar gyfer newid patrymau ymddygiad annefnyddiol sy'n cynnal gorbryder (e.e. osgoi pobl, gofyn am sicrwydd, llusgo traed a gor-baratoi). Bydd y gweithdy hwn yn addysgu strategaethau effeithiol i chi er mwyn i chi ennill rheolaeth dros eich gorbryder, gan eich galluogi i ganolbwyntio a meddwl yn glir wrth astudio ar gyfer eich arholiadau a'u sefyll.

Lleoliad: I'w gadarnhau

Dyddiad: 12 Ionawr, 2022 a 4 Mai, 2022.

Amser: 11:00-12:00 a 13:30-14:00. 

Sesiwn Ymlacio ac Ail-ganolbwyntio dan Arweiniad

Mae'r sesiwn ymlacio ac ail-ganolbwyntio dan arweiniad hon wedi'i rhannu'n wahanol adrannau gan ddarparu amrywiaeth o dechnegau i chi. Ei nod yw rhoi rhai adnoddau ymlacio ac ail-ganolbwyntio i chi y byddech yn ymgysylltu â nhw'n fyw yn y sesiwn. Byddech hefyd yn gallu cymryd yr adnoddau hyn gyda chi a'u defnyddio mor aml ag yr hoffech. Gall hyn eich helpu i reoli unrhyw symptomau straen, gorbryder, problemau cysgu, panig ac ati yn well.

Lleoliad: I'w gadarnhau

Dyddiad: 12 Ionawr, 2022 a 1 Mehefin, 2022.

Amser: 13:30-14:30 

Gwneud Cysylltiadau ac Ymdopi â Theimlo'n Unig

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i ddeall beth yw unigrwydd a sut i'w oresgyn. Mae'n gyffredin pan fyddwch chi'n mynychu'r brifysgol i gael eich amgylchynu gan bobl ond yn dal i deimlo'n unig. Hoffwn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau i gysylltu'n dda ag eraill, deall beth sy'n cynnal unigrwydd, goresgyn rhwystrau i deimlo'n well a rheoli meddyliau annefnyddiol fel eich bod chi'n gallu teimlo'n fwy hyderus a theimlo eich bod yn rheoli eich lles.

Lleoliad: I'w gadarnhau

Dyddiad: 9 Chwefror, 2022

Amser: 13:30-14:30 

Rheoli eich Hwyliau

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i reoli symptomau o hwyliau isel ac iselder. Rydym yn ystyried beth yw iselder, sut gall iselder ddatblygu a beth sy'n gallu cynnal y symptomau hyn. Mae'r gweithdy'n cynnig strategaethau ar gyfer gwella hwyliau isel, gan gynnwys ffyrdd o reoli patrymau meddwl yn negyddol, ffyrdd o newid ymddygiad annefnyddiol, cynyddu cymhelliant a ffyrdd o ddatblygu ffordd iach a chytbwys o fyw.

Lleoliad: I'w gadarnhau

Dyddiad: 9 Mawrth, 2022

Amser: 13:30-14:30

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts