Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a group of people sitting at sunset

Llety

Arferion a Thraddodiadau Diwylliannol Diddorol ledled y Byd

By KristinaRLC 28 Jun 2021

Beth yw diwylliant? Nid yw’n anghywir diffinio diwylliant fel syniadau, normau, arferion ac ymddygiad cymdeithasol pobl neu gymdeithas benodol sydd wedi datblygu dros amser, yn sgîl nifer o ffactorau fel crefydd, hinsawdd, topograffeg, hanes ac ati.

Mae diwylliannau a thraddodiadau yn hollbwysig i gymdeithas ddynol ac yn cael eu parchu am eu bod yn nodweddu ymddygiad cymdeithasol a bywyd o ddydd i ddydd, gan gwmpasu pob agwedd ar fywyd mewn cymdeithas, o gerddoriaeth, y celfyddydau, dillad a bwyd i arferion cymdeithasol. Gan fod ein Daear mor amrywiol â chymaint o wahanol ethnigrwydd, cenhedloedd a chynefinoedd, mae ganddi filoedd o wahanol arferion a thraddodiadau diwylliannol ledled y byd. Mae llawer y gallwn ei ddysgu o ddiwylliannau gwahanol ond diddorol eraill gan fod hyn yn ein helpu i werthfawrogi bywyd ac amrywiaeth.

Heddiw, byddwn yn edrych ar wahanol draddodiadau ac arferion diwylliannol diddorol sy'n bodoli ledled y byd nad oeddech erioed wedi clywed amdanynt yn ôl pob tebyg, tan nawr. Felly, ymbaratowch am ychydig o sioc ddiwylliannol.

a clock on top of a wooden table

Chwalu Cnau Coco ar eich pen

Do, ddarllenoch chi hwn yn gywir. Yn llythrennol, mae chwalu cnau coco yn wirfoddol ar bennau selogion yn draddodiad sydd wedi bodoli ers canrifoedd ac sy'n digwydd hyd heddiw yng Ngŵyl Aadi yn nhalaith ddeheuol Tamil Nadu yn India. Mae rhai'n dweud bod gwneud hyn yn dod â lwc ac iechyd da, er y dywedir hefyd fod chwalu cnau coco ar y pen yn symbol o dorri'n rhydd o'ch gorffennol ac ildio eich hun i Dduw.  

Mae miloedd o bobl yn cymryd rhan yn y ddefod hon ac yn ystod y ddefod, mae un o'r offeiriaid yn dal pennau'r selogion sy'n eistedd mewn ciw hir yn aros am eu tro; mae offeiriad arall yn torri'r gneuen goco ar agor drwy ei chwalu ar benglog y person. Mae addoli natur yn rhan bwysig o'r ŵyl hon a chaiff ei dathlu bob monsŵn i gynnig teyrnged i natur dŵr o gynnal a rhoi bywyd. Peidiwch â rhoi cynnig ar hyn gartref na rhoi cynnig arno wrth wisgo helmed gan fod llawer o bobl yn cael anafiadau difrifol erbyn diwedd y dydd!

a hand holding an apple in front of a beach

Stigma gyda rhoi esgidiau neu sanau fel anrheg

Yn Latfia, mae'r arferion o roi rhodd yn mynnu y dylech osgoi rhoi esgidiau neu sanau fel anrhegion. Ni werthfawrogir y rhain fel anrhegion oherwydd credir yn gyffredinol y byddai'r person rydych yn rhoi'r anrhegion iddynt yn cael lwc wael. Gan fod gwell gennym gadw ein ffrindiau a'n hanwyliaid yn agos atom, efallai y byddai'n well dewis rhywbeth arall fel rhodd i'ch ffrind o Latfia.

a piece of cake sitting on top of a wooden table

Ysgrifennu mewn Inc Coch a'r Rhif 4

Yn Ne Korea, ystyrir bod ysgrifennu mewn inc coch yn dabŵ diwylliannol gan fod y Coreaid yn credu bod hyn yn symbol o farwolaeth a chaiff ei gadw ar gyfer ysgrifennu enwau'r rheini a fu farw yn unig. Caiff ei ystyried yn anlwcus ac mae'n awgrymu eich bod yn dymuno marwolaeth i'r derbynnydd, felly byddwch yn ofalus cyn anfon llythyr wedi'i ysgrifennu gyda phen inc coch. 

Yn yr un modd, yng ngwledydd de-ddwyrain Asia fel Japan, De Corea, Taiwan a Tsieina, ystyrir bod y rhif 4 yn hynod o anlwcus a chredir ei fod yn cynrychioli marwolaeth, felly wrth roi rhoddion peidiwch â rhoi pedwar o rywbeth gan fod hyn yn cael ei ystyried yn anghwrtais. Yn ddiddorol, mae'n gyffredin iawn i'r lifftiau beidio â chael botwm sy'n nodi'r pedwerydd llawr ac mae llawer o adeiladau ac ysbytai fflatiau yn anwybyddu'r rhif yn gyfan gwbl. Yn niwylliant Tsieina, y rheswm y tu ôl i'r disodli sy'n gysylltiedig â'r rhif 4 yw'r ffordd y mae'n swnio. Mae'r gair am y rhif 4 yn swnio'n debyg iawn i'r gair am farwolaeth. Mae'r un peth yn wir am lawer o ddiwylliannau Asiaidd eraill, sy'n rhannu nifer o debygrwydd ieithyddol. Yn yr un modd, yn Japan a Chorea, maen nhw'n defnyddio'r un gair am 4 a marwolaeth. a close up of electronics

Chwalu llestri ar Nos Calan

Yn ôl traddodiad Daneg, mae'n gyffredin i bobl Ddaneg gasglu eu holl ddarnau o blatiau a llestri sydd wedi torri yn ystod y flwyddyn fel y gellir ei chwalu yn erbyn drws ffrind agos neu berthynas ar Nos Galan fel arwydd o anwyldeb a chyfeillgarwch parhaus. Po mwyaf o lestri sy'n cael eu torri a'u pentyrru wrth eich drws ar 1 Ionawr, mwyaf o ffrindiau a lwc dda sydd gennych. Er bod yr arferiad gwreiddiol fwy na thebyg hefyd yn cynnwys y boddhad o daflu'r llestri at ddrws ffrynt rhywun. Fodd bynnag, y dyddiau hyn mae rhai pobl yn torri eu platiau ymlaen llaw ac yn rhoi'r darnau wrth ddrysau teulu, perthnasau, ffrindiau a chymdogion. Credir hefyd ei fod yn dod â lwc dda ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

a cut in half on a plate

Pwyntio gyda'r Mynegfys

Mae rhai gwledydd yn gweld y weithred o bwyntio gyda'r mynegfys yn anghwrtais ac yn sarhaus. Mewn gwledydd fel Malaysia ac Indonesia, gellir ystyried bod yr ystum hwn yn hynod o sarhaus. Yn hytrach, mae'n arferol pwyntio at bethau gyda'r bawd gan fod hyn yn cael ei ystyried yn opsiwn mwy cwrtais; felly peidiwch â synnu os ewch fel ymwelydd i un o'r gwledydd hyn a gweld pobl yn pwyntio gyda'u bawd yn hytrach na'u bys pan ofynnwch iddynt am gyfarwyddiadau.

a close up of a hand

Traddodiadau Blwyddyn Newydd America Ladin

O ran America Ladin, mae ganddynt rai arferion diddorol iawn i nodi dechrau'r flwyddyn newydd. Er enghraifft, un ohonynt yw bwyta 12 grawnwin pan fydd y cloc yn taro deuddeg o'r gloch, pob un am lwc dda ym mhob mis o'r flwyddyn newydd sydd i ddod.

Ar wahân i hyn, arfer diddorol arall sy'n bodoli yn rhai o wledydd America Ladin fel Colombia a Periw yw rhoi tair taen o dan y gadair neu'r soffa i ragweld sefyllfa ariannol person ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Ymhlith y tair taten hyn, bydd un wedi'i blicio, un wedi'i blicio'n rhannol, ac un heb ei blicio. Am hanner nos bydd angen i rywun ddewis un heb edrych. Os byddwch yn dewis y tatws heb groen, bydd hyn yn golygu na fydd gennych arian, bydd y tatws wedi'i blicio'n rhannol yn golygu blwyddyn arferol, a bydd y tatws sydd â chroen llawn yn golygu y bydd gennych lwc dda yn ariannol yn y Flwyddyn Newydd.a close up of a pile of fruit