Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a tree in front of a brick building

Llety

Byw ar Gampws y Gogledd

By LaurenRLC 10 Aug 2021

Mae Campws y Gogledd yn rhan fawr o gampws Cathays, sy'n cynnwys ychydig o neuaddau prifysgol mawr ynghyd ag ychydig o dai ar hyd Heol Colum. Roeddwn i'n ddigon ffodus i aros yn un o'r tai myfyrwyr, a roddodd brofiadau gwahanol iawn i neuaddau preswyl arferol mewn fflatiau. Mae wedi'i leoli o amgylch llawer o adeiladau'r brifysgol, gyda'r Ysgolion Cerddoriaeth, Seicoleg, y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Busnes, a llawer o rai eraill sydd wedi'u lleoli'n yn y bôn yn yr ardal o fewn Campws y Gogledd. Gyda Pharc Bute drws nesa a gallu cerdded 15 munud i ganol y ddinas, mae'n lleoliad cyfleus iawn. Mae cwpwl o siopau o gwmpas hefyd – Lidl sy'n siop hanfodol ryw 5-10 munud i ffwrdd, gyda Co-op, Tesco, a Sainsburys o fewn ryw 10 munud i ffwrdd ar droed. Mae gan Heol Woodville a Theras Cathays gryn dipyn o ddewisiadau hefyd ar gyfer bwytai a siopau tecawê, gyda llawer mwy o amrywiaeth ar Heol Albany sydd ychydig ymhellach i ffwrdd. Yn union fel Campws y De, mae perygl hefyd na fyddant wir eisiau, neu angen, gadael cyffiniau Cathays. Felly, sicrhewch eich bod yn neilltuo rhywfaint o amser ar gyfer mynd y tu hwnt i'r ardaloedd cyfleus. Mae hefyd wedi'i gysylltu'n dda iawn ar drafnidiaeth gyhoeddus, gyda gorsaf drenau Cathays 10 munud i ffwrdd, a digon o arosfannau bysiau o gwmpas – ond mewn gwirionedd, o ddydd i ddydd, mae'n debygol na fydd angen trafnidiaeth gyhoeddus arnoch o gwbl. 

a post box in front of a brick building

Prif anfantais bod mor agos at bopeth yw nad yw'n breifat iawn – mae llawer o'r ystafelloedd yn wynebu'r brif stryd, sy'n gallu mynd yn eithaf prysur ar adegau (mae wedi cael enw priodol, sef 'The Student Highway'), ac mae'r ardal yn cael ei rhannu â thai preswyl hefyd, sy'n golygu na all y brifysgol ddelio ag unrhyw gwynion am sŵn. O ran golchi dillad, mae'n dibynnu'n fawr pa ran o Gampws y Gogledd sydd wedi'i dyrannu i chi. Mae gan Neuadd Hodge, Neuadd Aberconwy a Neuadd Aberdâr eu hystafelloedd golchi dillad eu hunain, sy'n golygu na fydd yn rhaid i chi gerdded yn rhy bell. Mae'r tai a Neuadd Colum yn rhannu'r ystafell golchi dillad gyda Neuadd Aberconwy, sy'n golygu y bydd yn rhaid i chi gerdded yn ôl ac ymlaen gyda'ch golch i lawr stryd gyhoeddus, brysur, ond mae'n weddol agos. Yn y tai myfyrwyr nid oes ystafelloedd en-suite, sy'n golygu y bydd angen i chi a'ch cyd-letywyr gytuno ar rota lanhau a rheolau rhannu cyffredinol. Efallai y bydd gan rai tai dŷ bach ychwanegol hefyd gyda thoiled a sinc yn unig, ar wahân i'r brif ystafell ymolchi – felly, dylai rhannu fod yn weddol hawdd. Unwaith eto, yn dibynnu ar ble ar Gampws y Gogledd y cewch eich dyrannu, gall fod yn fwy neu'n llai bywiog – ond yn gyffredinol bydd yn sicr yn llai bywiog na rhai lleoliadau, fel er enghraifft, Tal-y-bont neu Gampws y De.

Daeth byw mewn tŷ yn lle fflat gydag ychydig o brofiadau gwahanol – yn gyntaf, roedd yn eithaf diddorol cael diwrnodau casglu biniau llym yn llety'r brifysgol – o ystyried mai tŷ ydyw, yna mae angen cysylltu pob mater â'r Cyngor, yn hytrach na'r brifysgol. Gallaf gadarnhau nad yw erioed wedi bod yn bwysicach i gofio rhoi'r biniau allan... Yn ail, cafodd y broses o dderbyn post ei symleiddio'n fawr, gan fod yr holl becynnau a llythyrau'n dod yn uniongyrchol i'r tŷ, ac mae'r cyfeiriadau i gyd yn weddol hawdd dod o hyd iddynt, o gymharu ag adeiladau fflatiau mawr. Ar y cyfan, roedd aros mewn tŷ ar Gampws y Gogledd yn brofiad da iawn, gan fod ganddo deimlad cartrefol, roedd yr ystafelloedd yn eithaf mawr, ac roedd popeth wedi'i leoli'n gyfleus. Yn y pen draw, ymdopais yn iawn ag anfantais sefyllfa'r ystafell golchi dillad. Os byddwch yn dod i aros ar Gampws y Gogledd, rwy'n gobeithio y bydd yn brofiad gwych, a pheidiwch ag anghofio cadw llygad ar ddigwyddiadau a chyhoeddiadau'r tîm Bywyd Preswyl!

Adelina - RLA Campws y Gogledd

text
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety