Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
two hands holding a heart

Cefnogaeth

Cefnogaeth y tu allan i’r Brifysgol

By ResLife 16 Sep 2020

Byddem bob amser yn argymell edrych ar y fewnrwyd i gael cefnogaeth yn y lle cyntaf. Rydym wedi cynnwys dolenni i dudalennau defnyddiol ar y fewnrwyd isod:

Er bod Prifysgol Caerdydd yn cynnig cymorth helaeth, amrywiol a hyblyg, dyma rai adnoddau allanol a allai fod yn ddefnyddiol i chi gael rhagor o gefnogaeth:

Iechyd Meddwl

Cymorth iechyd meddwl y GIG

Os oes angen cymorth iechyd meddwl arbenigol neu yn y tymor hwy arnoch, gallwch drafod eich iechyd meddwl gyda’ch meddyg teulu. Gallant eich cyfeirio chi at ystod o wasanaethau cymorth yn y GIG. I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr, mae’n debygol y bydd y meddyg teulu yn eich cyfeirio at y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol (PMHSS) (http://www.stepiau.org/what-we-do). Dyma’r prif wasanaeth iechyd meddwl ar gyfer Caerdydd a’r Fro ac mae’n rhad ac am ddim drwy’r GIG.

Darparwyr Therapi Preifat

 Yn y Gwasanaeth cwnsela a lles, cewch therapi tymor byr sy’n canolbwyntio ar ddatrysiad, y gallwch gael mynediad ato yn rhad ac am ddim. Os hoffech gael gafael ar gefnogaeth benagored/hirdymor neu os byddai’n well gennych gael therapi y tu allan i’r Brifysgol, efallai bydd eisiau talu am gwnsela/therapi preifat arnoch. Os hoffech gwrdd â chwnselydd, defnyddiwch offeryn BACP ar gyfer Dod o hyd i Therapydd a chwilio am gwnselwyr cofrestredig ac achrededig. Os byddai’n well gennych gael therapydd sy’n arbenigo mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) defnyddiwch wefan BABCP i gael manylion o’r holl therapyddion therapi gwybyddol ymddygiadol.

Y Samariaid

Os oes rhywbeth yn eich poeni chi, gallwch ffonio’r Samariaid i siarad. Gallwch ffonio cangen Caerdydd ar 02920344022 neu’r rhif cenedlaethol rhad ac am ddim ar 116 123. Gallwch hefyd ebostio jo@samaritans.org neu ymweld â changen Caerdydd yn 75 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, CF11 9AF. 

Mind

Gall y gwasanaeth hwn eich helpu i ddod o hyd i gymorth lleol, yn ogystal â rhoi gwybodaeth fanwl am broblemau a thriniaethau iechyd meddwl amrywiol. Gallwch eu gweld yma.

Cwnsela Profedigaeth Cruse

Cefnogaeth gyfrinachol rad ac am ddim i oedolion a phlant yn dilyn profedigaeth. Ffoniwch 08088081677 neu fynd i’w gwefan i gael gafael ar gefnogaeth.

a person standing in front of a sunset

Iechyd Corfforol

Iechyd Rhywiol

Gallwch gael prawf am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol mewn clinig iechyd rhywiol, clinig meddygaeth genhedlol-wrinol (GUM) neu feddygfa deulu. Chwiliwch am y clinig iechyd rhywiol agosaf atoch chi a gweld pa wasanaethau maen nhw’n eu cynnig. Gallwch gael condomau am ddim a dulliau atal cenhedlu gan glinigau GUM yn y DU. 

Gallwch siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd rhywiol a bydd yn gallu eich cyfeirio chi at wasanaethau arbenigol os oes angen. At hynny, gallwch fynd i Ysbyty Brenhinol Caerdydd, sef clinig iechyd rhywiol lleol Caerdydd. Maen nhw’n cynnig gwasanaethau megis sgrinio ar gyfer heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, dulliau atal cenhedlu brys neu fewnosodiadau atal cenhedlu. Os byddai’n well gennych archebu pecyn profi rhad ac am ddim ar-lein, ewch i Frisky, Cymru.

Meningitis Now

Os oes gennych gwestiynau am lid yr ymennydd, ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth am arwyddion a symptomau, y gefnogaeth sydd ar gael a llawer mwy.

a pair of glasses on a table

Trais a cham-drin

Cymorth os ydych chi wedi dioddef trais rhywiol

Ynys Saff yw Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol leol Caerdydd (SARC). Maent yn dîm o weithwyr proffesiynol profiadol, sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig ac sy'n rhoi cymorth, cefnogaeth a chyngor i ddynion, menywod, plant a phobl ifanc sydd wedi profi trosedd rhywiol. Mae eu gwasanaeth yn cynnig y mathau canlynol o gymorth:

  • Cymorth a chyngor emosiynol
  • Gwasanaethau cwnsela
  • Archwiliadau meddygol fforensig (os oes angen)
  • Hwyluso cyfweliadau heddlu (os ydych eisiau rhoi gwybod i'r heddlu)
  • Cymorth dilynol

Eu horiau agor yw 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/sexual-assault-cardiff neu ffonio02920335795.

Byw Heb Ofn

Cefnogaeth a gwybodaeth gyfrinachol am gam-drin domestig, trais rhywiol a thrais sy'n yn erbyn menywod yng Nghymru. Gallwch gysylltu â nhw ar 08088010800 yn rhad ac am ddim, ddydd a nos neu fynd i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth. 

Rise

Dyma wasanaeth sy’n rhoi cymorth i fenywod yr effeithiwyd arnynt gan drais a cham-drin gan bartner, cyn-bartner neu aelod o’r teulu. Maen nhw’n cynnig nifer o wasanaethau gwahanol gan gynnwys cymorth 24/7 mewn argyfwng ar 02920460566. Ewch i’w gwefan am ragor o wybodaeth. 

Bright Sky

Mae Bright Sky yn ap ffôn i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim sy’n cynnig cymorth a gwybodaeth i unrhyw un a allai fod mewn perthynas gamdriniol neu i’r rhai sy’n poeni am rywun maent yn ei adnabod. Gallwch gael yr ap ar App Store neu Google Play

Galop

Elusen genedlaethol sy'n darparu cymorth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a phobl draws sy’n dioddef cam-drin mewn perthynas yw Galop. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0800999548 neu fynd i’w gwefan.

Cymorth i Ddioddefwyr

Elusen sy’n gallu eich helpu os ydych wedi dioddef trais neu gam-drin yw Victim Support. Mae eu timau arbenigol yn darparu cymorth cyfrinachol sydd wedi ei deilwra er mwyn eich helpu i adfer o effeithiau trosedd a digwyddiadau trawmatig. Ewch i’w gwefan yma.

Maen nhw hefyd yn cynnal y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer rhoi Cymorth ac Adrodd am Droseddau Casineb. Mae’n rhoi cefnogaeth emosiynol ac ymarferol yn rhad ac am ddim i ddioddefwyr Trosedd Casineb. Mae hyn yn cwmpasu unrhyw un sy'n teimlo eu bod wedi'u targedu oherwydd eu hil, eu ffydd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hunaniaeth o ran rhywedd neu eu hanabledd. Maent yn ganolfan adrodd trydydd parti, sy'n golygu y gallwch roi gwybod iddynt am droseddau casineb a bod gennych yr hawl i aros yn ddienw. Nid oes rhaid i chi roi gwybod i'r heddlu am y digwyddiad i dderbyn cefnogaeth gan y tîm a gallant hefyd roi gwybod am y digwyddiadau hyn ar eich rhan os oes angen. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 03003031982 neu ebostio Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk

Cyffuriau ac Alcohol

Taith

Gwasanaeth cymorth ar gyfer cyffuriau ac alcohol ac mae’n cynnig cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch newid eu defnydd o sylweddau. Maen nhw’n cynnig gwasanaeth galw heibio yn 7 Plas Sant Andreas, Caerdydd, CF10 3BE ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 9am a 3pm. Gallwch hefyd ffonio 03003007000 neu ebostio taith@cgl.org.uk

Arall

Cyngor ar Bopeth 

Maen nhw’n cynnig cyngor cyfrinachol a rhad ac am ddim ar ystod eang o faterion, er enghraifft tai, mewnfudo, cyflogaeth a’ch hawliau chi. Fel arall, gallwch drafod gyda nhw wyneb yn wyneb, ar-lein a dros y ffôn, ond yn ystod pandemig COVID-19, mae eu gwasanaethau wyneb yn wyneb yn gyfyngedig. Yng Nghaerdydd, mae’r swyddfa Cyngor ar Bopeth agosaf yng nghanol y ddinas yn y Llyfrgell Canolog (Yr Aes). Mae rhagor o wybodaeth ar eu gwefan

a hand holding a cup

Pynciau Poblogaidd in Cefnogaeth