Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a close up of a sign in front of a building

Cefnogaeth

Chwilio am gyngor ar frys

By ResLife1 16 Sep 2020

Os oes angen cefnogaeth frys neu y tu allan i oriau gwaith arnoch chi neu unrhyw un arall, dyma wybodaeth am bwy y dylech gysylltu â nhw.

Mewn argyfwng

Ffoniwch +999 ac i roi gwybod i Ddiogelwch, deialwch +44 (0)29 2087 4444 os yw’r sefyllfa’n ymwneud â’r canlynol: perygl uniongyrchol, bwriad i gyflawni hunanladdiad, cario arf, bygwth niwed, peri anaf corfforol, lladd myfyriwr neu gyflawni terfysgaeth.

Os ydych chi’n pryderu amdanoch eich hun neu eraill

Ffoniwch +44 (0)29 2251 8888 a dewis Opsiwn 1 neu ebostio concernedaboutastudent@caerdydd.ac.uk os bydd y sefyllfa’n ymwneud â’r canlynol: perygl i chi eich hun neu i eraill, ymddygiad afreolaidd, newidiadau ymddygiad, ymddieithrio, personau ar goll neu ddigartrefedd.

Byddant yn ateb eich ymholiad, lle bo modd, o fewn un diwrnod gwaith rhwng 10:00 a 16:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) yn ystod y tymor yn unig.

Os byddwch yn anfon ebost atyn nhw gyda phryder ar ôl 16:00 ni fydd hwn yn cael sylw tan y diwrnod gwaith canlynol.

I gael cefnogaeth 24/7 gan Galw Iechyd Cymru, ffoniwch +44 (0)845 46 47 neu ewch i Galw Iechyd Cymru.

Datgelu profiad o drais neu gam-drin

Ffoniwch +44 (0)29 2251 8888 a dewis Opsiwn 1 neu ebostio disclosureresponseteam@caerdydd.ac.uk os bydd y sefyllfa’n ymwneud â’r canlynol: ymosodiad rhywiol, treisio, trais domestig, stelcian, aflonyddu neu drosedd atgasedd.

Os yw’r profiad yn digwydd yn awr ac rydych mewn perygl ar hyn o bryd, cyfeiriwch at y cyngor brys uchod. Os ydych wedi profi math o drais rhywiol yn ystod y 72 awr ddiwethaf, cysylltwch â’r Tîm Ymateb i Ddatgeliadau i gael cyngor ac arweiniad ar unwaith.

Angen cymorth (ond heb fod mewn argyfwng)

Ewch i cymorth Cwnsela, Iechyd a Lles os yw’r sefyllfa’n cynnwys: trallod emosiynol, meddwl am hunanladdiad, straen a phryder, iselder ysbryd, unigrwydd neu iechyd meddwl.

Pynciau Poblogaidd in Cefnogaeth