Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
welsh castle

Ffordd o fyw

Cofleidio Prifysgol Caerdydd fel Myfyriwr Rhyngwladol: Pontio Diwylliannau o Affrica

By LaurenRLC 17 Oct 2023

Mae cychwyn ar daith i astudio dramor yn brofiad cyffrous a thrawsnewidiol i unrhyw fyfyriwr rhyngwladol. I'r rhai sy'n dod i Brifysgol Caerdydd o Affrica, gall y cyfnod pontio ymddangos yn frawychus ar y dechrau, ond gyda meddwl agored a pharodrwydd i groesawu diwylliannau newydd, gall addasu i fywyd yng Nghaerdydd fod yn brofiad gwerth chweil a chyfoethog. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar agweddau allweddol bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd, gan gynnwys teithio, bwyd, a ble i ddod o hyd i chwaeth o Affrica.

cardiff bay

1. Addasu i fywyd yng Nghaerdydd:

Mae Caerdydd, prifddinas fywiog Cymru, yn cynnig amgylchedd cynnes a chroesawgar i fyfyrwyr rhyngwladol. Er y gall fod gwahaniaethau diwylliannol rhwng Affrica a Chymru, mae'r bobl leol ar y cyfan yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn gynhwysol. Mae'n gyffredin i bobl yng Nghaerdydd gael sgyrsiau gyda dieithriaid, a all wneud y broses addasu yn haws. Gall ymgysylltu â'r gymuned amrywiol o fyfyrwyr ar y campws ac ymuno â chlybiau a chymdeithasau hefyd helpu i adeiladu rhwydwaith cefnogi a gwneud ffrindiau o wahanol gefndiroedd.2. Teithio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau:

Mae cludiant yng Nghaerdydd yn effeithlon ac wedi'i gysylltu'n dda, gan ei gwneud hi'n hawdd archwilio'r ddinas a'i chyffiniau. Mae gan y ddinas rwydwaith bysiau a threnau helaeth, sy'n caniatáu i fyfyrwyr lywio eu ffordd o gwmpas yn rhwydd. Mae gan Gaerdydd ddiwylliant beicio bywiog hefyd, gyda nifer o lonydd beiciau a llwybrau a rennir, gan gynnig ffordd iach ac eco-gyfeillgar o fynd o gwmpas. Mae archwilio harddwch naturiol Cymru, o'r arfordiroedd syfrdanol i gefn gwlad hardd, yn cael ei argymell yn fawr i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n ceisio ymgolli yn eu hamgylchedd newydd.

3. Anturiaethau Coginio yng Nghaerdydd:

Mae bwyd yn rhan annatod o unrhyw ddiwylliant, ac mae Caerdydd yn cynnig golygfa goginio amrywiol i ddarparu ar gyfer gwahanol chwaeth. Er y gall bwyd traddodiadol Cymreig fod yn wahanol i brydau Affricanaidd, mae'r ddinas yn ymfalchïo mewn amrywiaeth o fwytai, caffis a marchnadoedd rhyngwladol sy'n darparu ar gyfer gwahanol ddewisiadau coginio. Gall archwilio'r bwytai hyn roi cyfle i roi cynnig ar flasau a bwydydd newydd o bob cwr o'r byd, gan wella profiad myfyrwyr rhyngwladol ymhellach.4. Dod o hyd i fwyd o Affrica yng Nghaerdydd:

Ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio blas o gartref, mae gan Gaerdydd sawl siop a marchnad sy'n cynnig cynhwysion a chynhyrchion Affricanaidd. Mae Marchnad Ffermwyr Glanyrafon, sydd wedi'i lleoli ger canol y ddinas, yn adnabyddus am ei offrymau amlddiwylliannol ac efallai bod ganddi stondinau sy'n gwerthu sbeisys, cynnyrch a byrbrydau Affricanaidd. Yn ogystal, mae siopau groser Affro-Caribïaidd fel 'Adom African Store' neu 'Ama's Supermarket' yn darparu ystod eang o gynhyrchion a chynhwysion bwyd Affricanaidd, gan ganiatáu i fyfyrwyr baratoi prydau sy'n atgoffa rhywun o'u gwledydd cartref.
a bunch of food on a plate on a table

5. Ymdopi â Hiraeth:

Mae hiraeth yn emosiwn cyffredin a brofir gan fyfyrwyr rhyngwladol, yn enwedig wrth addasu i amgylchedd newydd. Mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr drwy'r cyfnod pontio hwn. Mae'r tîm Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol yn darparu ystod o wasanaethau ac adnoddau i helpu myfyrwyr i ymdopi â salwch cartref. Maent yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol, gweithgareddau diwylliannol a gweithdai sy'n caniatáu i fyfyrwyr gysylltu â chyfoedion a allai fod yn profi teimladau tebyg. Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn nid yn unig yn helpu i leddfu hiraeth ond hefyd yn meithrin ymdeimlad o berthyn o fewn cymuned ryngwladol y myfyrwyr.

Yn ogystal, gall cynnal cyfathrebu rheolaidd â theulu a ffrindiau gartref trwy alwadau fideo, apiau negeseuon, neu e-bost ddarparu cysur a chefnogaeth yn ystod cyfnodau heriol. Gall crwydro Caerdydd gyda chyd-fyfyrwyr, cymryd rhan mewn gwyliau a digwyddiadau lleol, a throchi eich hun yn y diwylliant Cymraeg bywiog dynnu sylw oddi wrth deimladau hiraethus a chreu profiadau cofiadwy newydd. Cofiwch, mae hiraeth yn gyfnod dros dro, a chydag amser, wrth i chi ymgartrefu yn eich bywyd newydd yng Nghaerdydd, bydd y teimlad yn lleihau'n raddol.

I Gloi:

Mae dod i Brifysgol Caerdydd fel myfyriwr rhyngwladol o Affrica yn gyfle unigryw ar gyfer twf personol ac academaidd. Trwy gofleidio gwahaniaethau diwylliannol, archwilio golygfa goginio amrywiol y ddinas, a chysylltu â'r gymuned leol, gall myfyrwyr greu profiad boddhaus a chofiadwy. Mae Caerdydd yn cynnig amgylchedd croesawgar, systemau cludo effeithlon, a mynediad at gynhyrchion bwyd Affricanaidd, gan sicrhau y gall myfyrwyr rhyngwladol deimlo'n gartrefol wrth ehangu eu gorwelion. Felly, cofleidiwch yr antur a manteisiwch i'r eithaf ar eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd wrth i chi bontio'r bwlch rhwng Affrica a Chymru.

disclaimer cymraeg
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts