Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a airplane that is flying in the sky

Llety

Cwestiynau cyffredin ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol: Ymholiadau cyffredinol

By ResLife 15 Sep 2020

Ymholiadau cyffredinol

Sut mae'r tywydd yng Nghaerdydd?

Yng Nghaerdydd, mae'r hafau'n gyfforddus ac yn gymylog yn rhannol, ac mae'r gaeafau'n hir, yn oer iawn, yn wlyb, yn wyntog ac yn gymylog yn bennaf. Yn ystod y flwyddyn, mae'r tymheredd fel arfer yn amrywio o 38°F i 69°F a phrin y mae’n is na 29°F neu’n uwch na 78°F.

Beth yw’r costau byw yng Nghaerdydd?

Yn ôl Mynegai Bywyd Myfyrwyr Natwest 2019, Caerdydd yw'r ddinas brifysgol fwyaf cost-effeithiol yn y DU. Er mai Caerdydd yw un o'r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU, yr isafswm o ran costau byw a argymhellir gan UKVI ar gyfer astudio y tu allan i Lundain yw £1,015 y mis. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer fisa Haen 4 bydd yn rhaid i chi ddangos bo gennych ddigon o arian ar gyfer ffioedd dysgu yn y flwyddyn gyntaf a chostau byw o tua £9,135.

Pa gymorth sydd gan fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf?

Rydym yn deall bod ymgartrefu yn eich bywyd newydd yng Nghaerdydd yn gam mawr, ac felly rydym yn gwneud ein gorau i gymryd gofal er mwyn eich helpu i ymgartrefu mor hawdd â phosibl. At y diben hwn, rydym yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau ymgyfarwyddo a chroesawu ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf. Mae digwyddiadau croesawu'n cynnwys sgyrsiau croeso, cyfarfodydd, cyngor ymarferol a sesiynau gwybodaeth, cwisiau, cymdeithasau a gwyliau chwaraeon, teithiau o gwmpas campws y brifysgol a'r ddinas ac ati. Fodd bynnag, yn sgîl y sefyllfa ddigynsail hon o ran pandemig COVID-19 rydym ar hyn o bryd yn adolygu sut y gallwn gyflwyno Digwyddiadau croesawu ac ymgyfarwyddo rhyngwladol.

a large tree in front of a building

Pa mor fawr yw dosbarthiadau?

Mae dosbarthiadau'r brifysgol o feintiau gwahanol ac mae'n dibynnu ar y cwrs rydych yn ei fynychu. Mewn rhai ysgolion mae darlithfeydd mawr lle ceir lle ar gyfer 220 o fyfyrwyr. Mae'r dosbarthiadau eraill o feintiau canolig a bach sydd â lle ar gyfer tua 30 i 80 o fyfyrwyr.

A allaf weithio'n rhan-amser?

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol a bod gennych fisa Myfyriwr Haen 4 (Cyffredinol), gallwch fel arfer weithio'n rhan-amser yn ystod eich astudiaethau. Bydd y geiriad ar eich fisa, naill ai ar y sticer Caniatáu Mynediad yn eich pasbort neu yn adran "Sylwadau" eich Trwydded Biometrig yn nodi eich amodau gwaith. Mae'n rhaid i chi wirio'n ofalus cyn ymrwymo i unrhyw waith â thâl.

Gallwch fod yn gymwys i weithio yn y DU os bydd eich fisa'n nodi y gallwch chi wneud hynny. Cadwch lygad am un o'r datganiadau canlynol sydd fel arfer yn nodi eich bod yn gymwys i weithio:

  • Mae'n rhaid awdurdodi gwaith (ac unrhyw newidiadau)
  • Gallu gweithio fel yr awdurdodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol
  • Gweithio o dan Reolau Haen 4
  • Gwaith Cyfyngedig. Rhan-amser yn ystod y tymor. Gwyliau llawn amser
  • Gwaith cyfyngedig yn ystod y tymor
  • Gwaith wedi'i gyfyngu i uchafswm o 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor
  • Gwaith wedi'i gyfyngu i uchafswm o 10 awr yr wythnos yn ystod y tymor

Ni allwch weithio os yw un o'r datganiadau canlynol ar eich fisa:

  • Dim gwaith
  • Gwaherddir gweithio

Yn ddibynnol ar eiriad eich Fisa, ni chewch weithio mwy na 10 neu 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor. Dylech allu dod o hyd i ddyddiadau swyddogol y tymor ar Fewnrwyd Prifysgol Caerdydd.

Os byddwch yn gweithio y tu hwnt i'r oriau a ganiateir, efallai y byddwch yn wynebu amrywiaeth o ganlyniadau. Gallai'r rhai mwyaf difrifol gynnwys diswyddo o'r Brifysgol ac alltudio o'r DU. Hefyd, gallai'r Brifysgol gael dirwy sylweddol.

Fel myfyriwr rhyngwladol, dylech ddisgwyl gael eich trin yn deg yn eich sefydliad, a chael yr hawl i ymuno ag Undeb Llafur a gallwch gael gafael ar gymorth o'r gwasanaethau isod os byddwch yn wynebu unrhyw heriau cyflogaeth yn eich gweithle.

a person scanning an item of clothing

A all myfyrwyr rhyngwladol weithio ar y campws?

Ydyn, maen nhw'n gallu. Cyflwynir sawl cyfle drwy gydol y flwyddyn gan siop swyddi. Mae'n lwyfan sy'n anfon swyddi rhan-amser i fyfyrwyr yn aml drwy ebost. Fodd bynnag, maen rhaid i chi gofrestru â nhw gyntaf cyn y gellir anfon unrhyw gyfleoedd ymlaen atoch.

https://www.cardiffstudents.com/jobs-skills/jobshop/

Sut ydw i'n agor cyfrif banc?

Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi ymrestru ar-lein drwy SIMS: Yn ail, bydd angen i chi gasglu eich Cerdyn adnabod Myfyriwr cyn y gallwch gynhyrchu llythyr banc. Gallwch gynhyrchu llythyr banc gan SIMS (gallwch ddod o hyd i'r fideo ar sut i gynhyrchu llythyr banc yma https://www.youtube.com/watch?v=STV8BruARnw). Yna, mae'n rhaid i chi drefnu apwyntiad â banc o'ch dewis i lenwi cais am gyfrif banc.

I gael rhagor o wybodaeth am wahanol fanciau ewch i'n Hwb Bancio yn Undeb y Myfyrwyr yn ystod wythnos ymrestru lle bydd sawl banc y DU yn bresennol yn yr Hwb, gan alluogi myfyrwyr i agor cyfrifon yn y banc o'u dewis ar y safle neu eich galluogi i drefnu apwyntiadau i agor gyfrifon yn eu cangen lleol.

Beth yw'r gweithgareddau allgyrsiol y gall myfyrwyr rhyngwladol gymryd rhan ynddynt?

Gall myfyrwyr rhyngwladol gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol y mae Prifysgol Caerdydd yn eu darparu. Mae'n agored iddynt ymuno ag unrhyw gymdeithas gyffredinol neu chwaraeon. Hefyd, gallant wirfoddoli, ond ar gyfer cyfleoedd â thâl mae'n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol gadw at y rheolau a'r rheoliadau a darllen canllawiau fisa Haen 4 (cyffredinol) cyn parhau. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/843003/T4_Migrant_Guidance_October_2019.pdf

Pynciau Poblogaidd in Llety