Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a large airplane flying high up in the air on a cloudy day

Llety

Cwestiynau cyffredin ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

By ResLife 15 Sep 2020

Gwneud cais

Sut ydw i'n ymateb i fy nghynigion yn UCAS?

Rhaid i chi ystyried eich cynigion a rhoi gwybod i UCAS am eich dewis drwy'r system Olrhain. Bydd y dyddiad cau ar gyfer ateb eich cais i'w weld yn Olrhain.

Mae gennych dri dewis: 

 • Derbyn yn gadarn
  Dyma'r dewis cyntaf/sydd orau gennych. Dim ond un cynnig y gallwch ei dderbyn yn gadarn.
 • Derbyn fel dewis wrth gefn (dewisol)
  Os cynnig amodol yw'r cynnig yr ydych wedi'i dderbyn yn gadarn, cewch dderbyn cynnig arall (amodol neu ddiamod) fel dewis wrth gefn rhag ofn na fyddwch yn bodloni amodau'r cynnig yr ydych wedi'i dderbyn yn gadarn. Dim ond un cynnig y gallwch ei dderbyn fel dewis wrth gefn.
 • Gwrthod
  Rhaid i chi wrthod pob cynnig arall. Os nad ydych am dderbyn unrhyw gynnig, gallwch wrthod pob un ohonynt. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch wedyn yn gymwys i ddefnyddio gwasanaeth UCAS Extra neu glirio.

Cewch wybodaeth fanwl am sut a phryd i ymateb i gynigion ar wefan UCAS.

Beth yw'r gofynion iaith Saesneg y mae angen i mi eu bodloni?

Rhaid i holl ymgeiswyr tramor nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt fod â lefel safonol o Saesneg a fydd yn eu galluogi i fanteisio’n llawn ar eu cwrs astudio.

Mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau yn gofyn am sgôr IELTS o 6.5 neu 7.0.

Mae ein tudalennau rhyngwladol yn rhestru'r cymwysterau iaith Saesneg sydd eu hangen ar gyfer cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig safonol. Mae'r tudalennau hyn hefyd yn darparu rhagor o wybodaeth am Raglenni Iaith Saesneg.

Cysylltwch â'r Swyddog Ryngwladol os oes gennych unrhyw gwestiwn am ofynion iaith Saesneg neu os oes gennych gwestiynau am ddod i Gaerdydd o dramor:

Y Swyddfa Ryngwladol

Mae gen i anabledd - sut bydd hyn yn effeithio ar fy nghais?

Ni effeithir ar eich cais mewn unrhyw ffordd os oes gennych anabledd. Yn hytrach, byddwch yn cael cymorth ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd a byddwn yn ystyried eich anabledd drwy gydol eich gradd. Er enghraifft, ar gyfer myfyrwyr sydd â dyslecsia gellir darparu amser ychwanegol mewn arholiadau ar ôl iddynt gael eu derbyn gan y panel arholiadau. 

a person working on a laptop

CAS a fisâu

Beth yw'r gofynion fisa ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol?

Mae angen fisa myfyriwr haen 4 (Cyffredinol) ar bob myfyriwr rhyngwladol. Mae'r gofynion fisa ar gael yma.

I gael gwybodaeth am wneud cais o du allan i'r DU, gweler adran caniatáu Mynediad Haen 4.

Os ydych yn gwneud cais o'r DU (gan fod eisoes gennych ganiatâd mewnfudo sy'n caniatáu hyn, gweler adran caniatâd i aros Haen 4.

a person holding a box

Llety

Beth yw'r opsiynau llety ar y campws y gall myfyrwyr rhyngwladol fanteisio arnynt?

Gwarentir llety yn y Brifysgol i'r myfyrwyr israddedig a ddewisodd Prifysgol Caerdydd fel eu dewis cadarn neu eu dewis wrth gefn ar gyfer eu blwyddyn gyntaf. Mae gennym amrywiaeth o lety sy'n addas ar gyfer diddordebau unigol, yr hyn sydd orau gennych a’ch cyllideb. I gael rhagor o fanylion am opsiynau sydd ar gael a'i nodweddion penodol gweler: https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/accommodation/residences

Hoffwn adael Preswylfeydd y Brifysgol

Os ydych wedi derbyn cynnig llety'r Brifysgol rydych wedi dechrau contract sy'n rhwymo'n gyfreithiol. Bydd Prifysgol Caerdydd yn eich galluogi i newid eich meddwl cyn i chi gasglu eich allwedd, ond ar ôl hynny byddant fel arfer dim ond yn eich caniatáu i adael y contract os

 • rydych yn gadael Prifysgol Caerdydd
 • rydych yn gohirio astudiaethau
 • rydych yn gallu profi amgylchiadau eithriadol sy'n golygu bod angen i chi adael preswylfeydd y brifysgol

Os nad yw dim un o'r canlynol yn berthnasol i chi, gallwch gysylltu â Phreswylfeydd a gofyn i gael eich rhyddhau o'ch contract, ond maen annhebygol y byddant yn cytuno i hyn. Os byddant yn gwrthod, byddwch bron yn sicr yn gorfod talu'r ffioedd llety am weddill y flwyddyn oni bai eich bod yn dod o hyd i fyfyriwr Prifysgol Caerdydd i gymryd eich lle yn eich ystafell.

Os nad ydych yn hapus yn eich ystafell/fflat ond yn hapus i ystyried symud i ystafell wahanol ym mhreswylfeydd y brifysgol, gallwch wneud cais i drosglwyddo ystafell. Mae'r broses drosglwyddo fel arfer yn agor o ddiwedd mis Medi/dechrau mis Hydref bob blwyddyn.

Ble gallaf ddod o hyd i Dystysgrif Eithrio o Dalu Treth y Cyngor?

Nid oes angen tystysgrif treth gyngor ar fyfyrwyr sy'n byw mewn un o Breswylfeydd y Brifysgol, ond anfonwyd y dystysgrif hon atoch ta beth rhag ofn y byddwch yn symud i fyw mewn llety preifat. Rydych wedi'ch eithrio rhag talu treth y cyngor os rydych yn fyfyriwr llawn amser, a gellir argraffu'r dystysgrif eithrio o dalu treth y cyngor drwy SIMS (https://www.cardiff.ac.uk/cy/new-students/before-you-arrive/accommodation-and-moving-here/council-tax).

a group of people chatting

Ffioedd a Chyllid

A oes cymorth neu gefnogaeth ariannol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn ystod fy amser yn aros yno?

Os yw eich ymholiad mewn perthynas â'r Rhaglen Cymorth Ariannol (caiff hefyd ei alw'n y Gronfa Caledi neu'r Gronfa Ariannol wrth Gefn) neu unrhyw broblem mewn perthynas â chyllid myfyrwyr, eich ffynhonnell orau o gefnogaeth bydd y Gwasanaeth Cyngor ac Arian, Cefnogi Myfyrwyr, yn y Brifysgol. Bydd Undeb y Myfyrwyr bob amser yn hapus i siarad â chi, ond yn y pen draw bydd angen cyflwyno cais am gefnogaeth ariannol i'r gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr. Felly, gall fod yn werth cyfeirio eich ymholiad atyn nhw. Nodir manylion isod er eich gwybodaeth.

A oes ysgoloriaethau ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol?

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod potensial myfyrwyr rhyngwladol ac yn cynnig amrywiaeth eang iawn o ysgoloriaethau iddynt o lefel israddedig i lefel PhD. I gael rhagor o manylion ewch i: https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/international/funding-and-fees/international-scholarships

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol 2020 yr Is-ganghellor yn cynnig gwobrau cyllid i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio cyrsiau a addysgir ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Mae gwobrau o £2,000 ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc a chânt eu cynnig ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu 
(https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/international/funding-and-fees/international-scholarships/vc-international-scholarship) .

a close up of a hand

Pynciau Poblogaidd in Llety