Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
RLCs

Llety

Cwrdd â’r tîm: Cydlynwyr Bywyd Preswyl

By LaurenRLC 27 Apr 2023

Mae'r Cydlynwyr Bywyd Preswyl yn staff llawn amser yn y brifysgol sy'n rheoli'r Cynorthwywyr Bywyd Preswyl. Rydym ar gael i sgwrsio â myfyrwyr ar gais – dim ond anfon e-bost at bywydpreswyl@caerdydd.ac.uk. Mae gennym hefyd Reolwr Bywyd Preswyl sy'n gofalu am y tîm cyfan.

Lauren

Enw: Lauren

Lle Geni: Hengoed, Cymru

Yn gyfrifol am: Talybont

Ers faint ydych chi wedi bod yn RLC: 4 mlynedd

Yr hyn sy'n eich ysgogi i helpu a chefnogi myfyrwyr: Dw i'n cofio pa mor anodd y cefais i hi addasu i fywyd prifysgol pan oeddwn i'n dechrau fel myfyriwr, a chefais gymorth enfawr gan RLAs yn fy llety. Mae'n teimlo'n werthfawr iawn gallu helpu myfyrwyr sydd yn y lle y bûm i unwaith!

Beth yw'r rhan fwyaf boddhaol o'ch swydd: Gweld myfyrwyr yn ffynnu yn y brifysgol! Mae'n anodd i bawb addasu, ond wedi i chi ddod o hyd i'ch lle gall fod yn un o brofiadau mwyaf anhygoel eich bywyd.

Tasech chi'n gallu byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol, pa un fyddech chi'n ei ddewis a pham? Mae'n debyg y bydda i'n byw yn Uni Hall - mae'r seiliau mor bert a dim ond taith gerdded fer yw hi i lawr yr allt i Barc y Rhath. Dw i hefyd wrth fy modd gyda'r gofod lolfa ac rwy'n teimlo y byddwn i wedi treulio llawer o amser yn astudio a chymdeithasu yno.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd? Rhowch gynnig ar bethau newydd! Rhai o'r profiadau mwyaf hwyliog a diddorol ges i yn y brifysgol oedd drwy drio rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi ei wneud o'r blaen neu ddim yn meddwl y byddai gen i ddiddordeb ynddo. Drwy wneud hyn, rydych chi hefyd yn cael cwrdd â phobl o gymaint o gefndiroedd a diwylliannau gwahanol nad ydych chi efallai wedi eu cyfarfod fel arall.Kristina

Enw: Kristina

Lle Geni: Casnewydd

Yn gyfrifol am: Neuadd y Brifysgol a Lys Cartwright a Roy Jenkins

Ers faint ydych chi wedi bod yn RLC: Ers mis Mawrth 2021!

Yr hyn sy'n eich ysgogi i helpu a chefnogi myfyrwyr: Dw i'n gwybod pa mor anodd yw hi i fod yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i'm lle. Mae dechrau'r bennod newydd hon mewn bywyd yn anodd dros ben ac mae rhai pobl angen y mymryn bach yna o gefnogaeth ac anogaeth ychwanegol i gofleidio eu profiad prifysgol yn llawn. Dw i wrth fy modd yn helpu eraill felly mae bod yn ffynhonnell gymorth yn hynod o werthfawr.

Beth yw'r rhan fwyaf boddhaol o'ch swydd: Dod i adnabod yr RLAs a gweld pa mor ymroddedig ydyn nhw i'w rôl. Mae'n anhygoel eu gweld yn cydweithio a rhoi cymaint o ymdrech i ddarparu cyfleoedd gwych i fyfyrwyr!

Tasech chi'n gallu byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol, pa un fyddech chi'n ei ddewis a pham? Mae'n debyg y byddwn yn dewis Talybont gan ei fod wrth ymyl Parc Bute a heb fod yn rhy bell allan o ganol y ddinas chwaith. Hefyd, mae'r bywyd cymdeithasol ar y safle yn wych os ydych chi eisiau cwrdd â phobl newydd.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd?  Mae'n debyg y bydd eich profiad prifysgol yn hollol wahanol nag y gwnaethoch chi ei ddychmygu! Cofleidio unrhyw heriau rydych chi'n eu hwynebu, cymryd rhan mewn pethau newydd a gwthio eich hun allan o'ch parth cysur. Estynnwch allan os ydych chi erioed angen cefnogaeth, mae cymaint o bobl yma i'ch helpu. Yn olaf, mwynhewch eich hun, mae'n hedfan heibio!

Taz

Enw: Taz

Lle Geni: Caerdydd

Yn gyfrifol am: Campws y De

Ers faint ydych chi wedi bod yn RLC: Ers mis Hydref 2022 

Yr hyn sy'n eich ysgogi i helpu a chefnogi myfyrwyr: Mae mynd i'r brifysgol yn gam mawr mewn bywyd, mae rhai pobl yn naturiol yn ffynnu, eraill angen help llaw. Fi wastad wedi bod y person sy'n cynnig y llaw yna. Rwy'n mwynhau cefnogi pobl, mae eu gweld yn tyfu, datblygu a dod o hyd i'w lle mor werth chweil.

Beth yw'r rhan fwyaf boddhaol o'ch swydd: Gweld yr RLAs yn magu hyder yn eu rolau, datblygu sgiliau gydol oes a chynllunio digwyddiadau hwyliog i fyfyrwyr gymryd rhan ynddynt!

Tasech chi'n gallu byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol, pa un fyddech chi'n ei ddewis a pham? Neuadd y Brifysgol. Mae'n wyrdd hyfryd, yn agos at Barc y Rhath ac mae ganddo le cymdeithasol braf iawn.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd? Dyma'ch amser i wneud pethau i chi. Rhowch gynnig ar brofiadau newydd. Manteisiwch ar gyfleoedd sy'n tanio eich diddordeb. Ymunwch â grŵp sy'n swnio'n hwyl. Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, neu os oes angen ychydig o help ychwanegol arnoch, peidiwch â bod ofn gofyn. Mae yna bobl sydd eisiau eich cefnogi. 

Cicelie

Enw: Cicelie

Lle Geni: Aberaeron

Yn gyfrifol am: Campws y Gogledd

Ers faint ydych chi wedi bod yn RLC: Ers mis Mawrth 2023

Yr hyn sy'n eich ysgogi i helpu a chefnogi myfyrwyr: Dw i'n angerddol am gefnogaeth cymheiriaid a phobl sy'n byw'n dosturiol a charedig â'i gilydd, felly mae hynny'n fy ysgogi yn fawr yn fy ngwaith. Rwyf hefyd wir yn credu yn ethos a gwerthoedd Bywyd Preswyl a'r gymuned y mae'r rhaglen yn ei darparu.

Beth yw'r rhan fwyaf boddhaol o'ch swydd: Cael effaith gadarnhaol ar bob rhan o'r rhaglen Bywyd Preswyl, a darparu cefnogaeth ac arweiniad i RLAs a myfyrwyr fel ei gilydd.

Tasech chi'n gallu byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol, pa un fyddech chi'n ei ddewis a pham? Neuadd Aberdâr! Mae mor epig, mae'n teimlo fel rhywbeth allan o ffilm.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd? Cymerwch ychydig o anadliadau araf dwfn, yfed llawer o ddŵr a cheisiwch beidio â gorfeddwl pethau. Mae gennych hyn.

E

Enw: Elizabeth

Lle Geni: Louisville, KY, UDA

Yn gyfrifol am: Yr RLCs

Ers faint ydych chi wedi bod yn Rheolwr Bywyd Preswyl : 5 mlynedd, er fy mod wedi gweithio yng Nghefnogaeth Myfyrwyr gyda thrigolion am lawer hirach.

Yr hyn sy'n eich ysgogi i helpu a chefnogi myfyrwyr: Dw i wrth fy modd yn helpu pobl. Gwylio myfyriwr yn llwyddo a oedd unwaith yn ei chael hi'n anodd yw'r wobr fwyaf.

Beth yw'r rhan fwyaf boddhaol o'ch swydd: Dod i adnabod ein RLAs. Maen nhw'n gyfoedion ymgysylltu, angerddol, ac ymroddedig ac mae'n fraint eu gwylio'n tyfu yn y rôl ac yn mwynhau helpu eraill.

Tasech chi'n gallu byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol, pa un fyddech chi'n ei ddewis a pham? Dwi'n meddwl llawer am hyn mewn gwirionedd ac mae'n debyg mai Uni Hall fyddai hi. Dwi wrth fy modd gyda golygfeydd y ddinas a'r mannau gwyrdd, ac os yw hi'n oer ac yn bwrw glaw gall bws fynd â chi i'r campws.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd? Peidiwch â bod ofn gofyn am help. Dyw bod yn fyfyriwr newydd ddim yn hawdd ac mae yna dimau fel ein un ni sydd jyst eisiau help. Does dim y fath beth â chwestiwn dwl a fedrwch chi ddim ein dychryn, felly rhannwch gyda ni. Gallwn helpu.

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts