Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
North campus

Llety

Cwrdd â’r tîm: Cynorthwywyr Campws y Gogledd

By ResLife 15 Sep 2020

Mae eich cynorthwywyr yng Nghampws y Gogledd yn byw yn yr un neuaddau preswyl â chi a byddent yn cynnal nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Dewch i adnabod eich cynorthwywyr isod! 

Freya

Enw: Freya

Lle geni: Gorllewin Canolbarth Lloegr

Cwrs: Pensaernïaeth

Grŵp Prosiect: Crefft

Hobïau: Celf, darllen a theithio.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Gyfeillgar, ystyriol a dibynadwy.

Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Gobeithio eich bod chi'n mwynhau Caerdydd ac yn cael blwyddyn dda! 

Gamu

Enw: Gamu

Lle geni: Rhydychen

Cwrs: Ffarmacoleg Feddygol

Grŵp Prosiect: Cyfryngau Cymdeithasol

Hobïau: Gwyddbwyll, clwb reiffl, ymarfer corff.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Medrus, enigmatig a deinamig.

Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Dw i'n gobeithio y bydd y neges hon yn eich cael chi'n dda ac yn ffynnu yn eich preswylfa myfyrwyr! Fel eich Cynorthwyydd Bywyd Preswyl, roeddwn i eisiau eich atgoffa o ychydig o bethau pwysig. Yn gyntaf, peidiwch ag anghofio blaenoriaethu hunanofal yng nghanol eich astudiaethau. Cymerwch seibiannau, cael digon o gwsg, a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n dod â llawenydd i chi. Yn ail, cofiwch feithrin ymdeimlad o gymuned yn ein preswylfeydd. Mynychu digwyddiadau llawr, ymuno â grwpiau astudio, a gwnewch ymdrech i gysylltu â'ch cyd-breswylwyr. Yn olaf, os ydych chi erioed angen cefnogaeth neu os oes gennych unrhyw bryderon, peidiwch ag oedi cyn estyn allan. Gadewch i ni wneud y llety hwn yn gartref bywiog a chefnogol i bawb!

Hanan

Enw: Hanan

Lle geni: Ontario, Canada

Cwrs: Y Gyfraith

Grŵp Prosiect: Cymdeithas y Neuaddau

Hobïau: Darllenm teledu, ffilmiau, cerdded.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Disglair, cyfeillgar a ffyddlon.

Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Peidiwch â bod ofn cysylltu â mi am sgwrs, p'un a yw'n rhywbeth cyffredin neu i ofyn am gyngor. Mae fy nghlust ar gael bob amser!

Annabel

Enw: Annabel

Lle geni: Suffolk

Cwrs: Pensaernïaeth

Grŵp Prosiect: Crefft

Hobïau: Rhedeg, beicio, ffotograffiaeth a chanu'r drymiau a'r gitâr.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Gofalu, cyfeillgar a fuddiol.

Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Gall symud i ddinas newydd fod yn llethol, ond ar ôl aros yn Neuadd Aberdâr yn fy mlwyddyn gyntaf, roedd pawb yn groesawgar a chyfeillgar iawn. Byddaf ar gael i wrando ar unrhyw un o'ch pryderon neu gwestiynau sydd gennych, i'ch helpu i ymgartrefu a gwneud Caerdydd yn gartref oddi cartref. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi i gyd yn nigwyddiadau Crefft Bywyd Preswyl!

Jananii

Enw: Jananii

Lle geni: Malaysia

Cwrs: Y Gyfraith

Grŵp Prosiect: Gwyliau Diwylliannol

Hobïau: Gwylio ffilmiau, darllen, heicio.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Dibynadwy, hwyl a hamddenol.

Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Gall fod yn frawychus dod i le newydd ar eich pen eich hun, ond mae'r ffaith eich bod yma nawr yn brawf eich bod eisoes wedi cymryd y cam cyntaf a bydd ond yn cael haws ac yn fwy o hwyl o'r fan hon!! O.N: Os oes angen i chi siarad am unrhyw beth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch fynd at unrhyw un ohonom a byddwn yn ceisio eich helpu hyd eithaf ein gallu!!