Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg

Ffordd o fyw

Cyfleoedd diwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd

By ResLife1 16 Sep 2020

Mewn byd sy’n symud yn gyflym o hyd, lle mae'r canfyddiad o bellteroedd yn dod yn fyrrach ac yn fyrrach, mae deall y gwahanol ddiwylliannau yn hanfodol erbyn hyn ac o fudd i ni mewn sawl ffordd. 

Yn gyntaf, ystyr y term diwylliant yw “y ffordd o fyw, yn enwedig arferion a chredoau cyffredinol, grŵp penodol o bobl ar adeg benodol” (dictionary.cambridge.org). Wrth drafod diwylliant, gallwn gynnwys termau megis iaith, crefydd, gwerthoedd, traddodiadau, bwyd, dillad ac ati.

A picture containing colorful, head, wearing, blanket

Description automatically generated

Mae “diwylliant” yn bwnc eang ac mae'n gysylltiedig, yn y bôn, â daearyddiaeth ac economi lle. Mae diwylliant yn rhywbeth sy’n newid dros amser, ac mae pobl yn newid eu diwylliant neu’n cynnwys agweddau ar ddiwylliannau eraill yn eu diwylliant nhw eu hunain. 

Ein Prifysgol yw un o’r prifysgolion mwyaf diwylliannol amrywiol yn y DU. Mae pobl o fwy na 100 o wledydd yn rhan o boblogaeth y Brifysgol (myfyrwyr a staff). Mae’n creu amgylchedd hynod ryngwladol ac yn hyrwyddo amrywiaeth. I mi, dyma un o’r rhesymau y dewisais astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyfleoedd diwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd

Cymdeithasau 

A group of people posing for the camera

Description automatically generated

Ymuno â chymdeithasau yw un o’r ffyrdd gorau i gwrdd â phobl newydd, dod i adnabod diwylliant newydd neu gysylltu â phobl o’ch gwlad eich hun. Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae mwy na 200 o gymdeithasau, felly mae’n siŵr y byddwch yn dod o hyd i rywbeth sydd at eich dant chi. Mae rhan fwyaf o’r cymdeithasau’n trefnu rhywbeth arbennig ar gyfer eu gwyliau traddodiadau ac yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol fel arfer gyda’u bwyd lleol! Gallwch hyd yn oed ddechrau eich cymdeithas eich hun os na allwch ddod o hyd i rywbeth rydych yn chwilio amdano. Mae’n eithaf syml; yr unig beth sydd ei angen arnoch yw 20 o bobl sy’n barod i fod yn rhan o’r gymdeithas. Cewch hyd i’r holl gymdeithasau gan ddefnyddio dolen Prifysgol Caerdydd. 

Wythnos Fyd-eang

A glimpse of Cardiff University Global Week Dance Festival

Ffigur 1 Wythnos Fyd-eang: Gŵyl Ddawns

Fel y mae’r enw’n ei awgrymu, mae Wythnos Fyd-eang yn wythnos wedi'i chysegru i'r gwahanol genhedloedd, lle mae'r gwahanol gymdeithasau yn cyflwyno eu gwlad, ei thraddodiadau, dillad, gwerthoedd, bwyd (mae croeso bob amser i fwyd!) ac ati. Cynhelir digwyddiadau megis “Pentref Byd-eang”, “Gŵyl Ddawns”, a “Ffair Cyfleoedd Byd-eang” yn ystod yr wythnos hon. Felly, mae’n werth mynd iddi!

Pentref Byd-eang

A row of flags

Description automatically generated

Mae Pentref Byd-eang yn rhoi’r cyfle i chi ddod i adnabod diwylliannau a chenhedloedd gwahanol drwy weithdai pwrpasol, bwyd, diodydd a pherfformiadau. Mae'n un o'r digwyddiadau mwyaf poblogaidd ym Mhrifysgol Caerdydd wrth i chi gael profiad o'r byd o fewn muriau diogel y Brifysgol. 

Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad (dolen).  

Ieithoedd i bawb

Bydd dysgu iaith newydd yn eich galluogi chi i amsugno diwylliant newydd yn fwy hawdd. I mi, ieithoedd yw un o’r prif bethau rwy’n angerddol amdano, oherwydd eu bod yn rhoi ffordd o gyfathrebu i mi yn ogystal â ffordd freintiedig o edrych ar y byd. Mae gwybod rhai o’r prif ieithoedd yn gwneud i mi deimlo’n fwy diogel wrth deithio i wledydd gwahanol.

Mae’r rhaglen Ieithoedd i Bawb a gynigir gan y Brifysgol yn darparu cyrsiau iaith rhad ac am ddim i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar radd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau’n dechrau am 5pm neu 7pm, felly mae’n golygu y gallwch fynd iddynt ar ôl eich darlithoedd (dim esgus!) Mae nifer o opsiynau i ddewis o’u plith: Sbaeneg, Eidaleg, Ffrangeg, Mandarin, Japaneeg, Arabeg, Almaeneg ac ati...  

Edrychwch ar dudalen we Ieithoedd i Bawb i ddysgu mwy am y cynllun (dolen) neu ebostio langaugesforall@caerdydd.ac.uk

Cymraeg i Bawb

A picture containing outdoor, flying, kite, person

Description automatically generated

Fel y tybiwch efallai, nod y rhaglen Cymraeg i Bawb yw hyrwyddo'r Gymraeg a'r diwylliant lleol rhwng myfyrwyr y Brifysgol. Yn debyg i’r cyrsiau Ieithoedd i Bawb, mae modd astudio’r cwrs Cymraeg i Bawb yn rhad ac am ddim, hefyd, a gallwch ddod i hyd i amser cyfleus i’ch astudiaethau yn hawdd. 

Felly, edrychwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth os hoffech ddysgu Cymraeg (dolen). 

Cynllun Cyfnewid Ieithoedd 

Mae’r cynllun Cyfnewid Ieithoedd yn eich galluogi chi i ddod o hyd i bartner lle gallwch ymarfer yr iaith sydd o ddiddordeb i chi. Fel arfer, mae’r bobl sy’n cymryd rhan yn dysgu am ddiwylliant yr unigolyn hwnnw ac yn cael y cyfle i ymarfer gyda siaradwr brodorol. Mae’n gyfle i “gyfnewid sgwrs” lle mae’r ddwy ochr yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac yn cael y cyfle i rannu eu profiadau. 

Edrychwch ar dudalen we Ieithoedd i Bawb i ddysgu mwy am y cynllun (dolen) neu ebostio langaugesforall@caerdydd.ac.uk

Caffi Ieithoedd

A picture containing sitting, food, close, laying

Description automatically generated

Mae’n debyg i’r cynllun cyfnewid ieithoedd ond mewn amgylchedd mwy hamddenol. Mae’n gyfarfod anffurfiol o bobl o wahanol wledydd sy’n cwrdd yn y caffi I Want To Ride My Bike unwaith bob wythnos i siarad am ddiwylliant, arferion a’u diddordebau. Caiff ei drefnu gan yr ysgol Ieithoedd i Bawb a’r gymdeithas Erasmus. 

Ymunwch â’r grŵp Caffi Ieithoedd i gael rhagor o wybodaeth (dolen). 

Gŵyl Ymylol Caerdydd 

Dyma ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan Urdd y Cymdeithasau i hyrwyddo ac i ddathlu’r cymdeithasau gwahanol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n wythnos o gelf, cerddoriaeth, diwylliant a dawns. Roedd yr ŵyl flaenorol yn cynnwys perfformiad amrywiol, dangos ffilm Anime, arddangosfa gerddoriaeth ac ati. Prif ddigwyddiad yr wythnos yw Profiadau Byd-eang.

Cewch ragor o wybodaeth am yr ŵyl hon drwy ddilyn y ddolen hon.  

Profiadau byd-eang 

Mae Profiadau Byd-eang yn rhan o’r digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr ŵyl ymylol, ac mae’n dathlu’r diwylliannau gwahanol drwy gerddoriaeth, dawns, perfformiadau theatr a mwy. 

Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn drwy ddilyn y ddolen hon.

Cyfleoedd a gynigir gan y Brifysgol i deithio dramor

Mae teithio yn ffordd wych o ddod i adnabod diwylliannau, arferion, gwerthoedd a nodweddion eraill lle a’i phobl. Ond, nid yw teithio at ddant pawb ac mae angen llawer o gynllunio, trefnu a dewrder arnoch oherwydd ei fod yn cynnwys mynd y tu hwnt i’r man rydych chi’n teimlo’n gyfforddus, cwrdd â phobl newydd ac aros mewn lle anghyfarwydd ac ati. Ar y dechrau, gall fod yn rhywbeth ofnus yn ôl pob golwg, ond rwy’n credu ei fod yn eich helpu chi i dyfu, i fod yn fwy goddefgar ac i ddod i adnabod eich hun yn well. 

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i’w myfyrwyr ac yn eu cefnogi drwy gydol eu hamser dramor.  

Cyfleoedd Byd-eang 

Mae’r tîm Cyfleoedd Byd-eang yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn rhan o’u gradd neu raglen dros yr haf. Mae’n ffordd wych o ddod i wybod am ddiwylliant, dysgu am iaith, teithio a gwneud ffrindiau. Mae amrywiaeth o gyllid ar gael, amrywiaeth o lefydd i ddewis o’u plith ac amrywiaeth eang o gyfleoedd. Yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw cysylltu â’r tîm Cyfleoedd Byd-eang (dolen) neu gymryd rhan yn un o’u digwyddiadau.

Mae Cyfleoedd Byd-eang yn ffordd wych o gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i chi fwynhau cyfnod dramor (dolen). Yn ogystal â hyn, mae’r tîm Cyfleoedd Byd-eang yn cynnig cefnogaeth i chi drwy gydol eich cyfnod dramor. Felly bydd rhywun yno i chi rhag ofn y bydd angen cymorth arnoch chi. 

Rhaglen Cyfnewid Ewropeaidd (Erasmus+)

A close up of a blue background

Description automatically generated

Mae rhaglen Erasmus+ yn rhaglen UE sy’n anelu at gefnogi pobl ym meysydd addysg, hyfforddi, ieuenctid a chwaraeon yn Ewrop. Y peth gorau am y rhaglen yw ei bod ar gael i fyfyrwyr Ewropeaidd, ond hefyd i bobl o wledydd eraill (h.y. gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais amdani hefyd). Gallwch ddewis astudio, gwneud interniaeth neu wirfoddoli y tu allan i Ewrop (h.y. gyda’r gwledydd partner). 

Fel rhan o’r cynllun, bydd unigolion sy’n cymryd rhan yn cael grant bob mis (swm yn dibynnu ar gostau byw’r wlad rydych eisiau teithio iddi, yr hyn y byddwch yn ei wneud ac ati). Mae’n ffordd wych i’r myfyrwyr gael profiad o ddiwylliant newydd ac ymdrochi ynddo. Edrychwch ar wefan y rhaglen Erasmus i weld y meini prawf cymhwysedd (dolen). 

Cynllun arall y mae’n werth ei ystyried yw Graddau Cydanrhydedd Erasmus Mundus (dolen).

Y Rhaglen Cyfnewid Rhyngwladol

Mae’r Rhaglen Cyfnewid Rhyngwladol yn eich galluogi chi i astudio neu ymchwilio dramor gyda phrifysgol partner. Mae Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â dros 80 o sefydliadau mewn gwledydd fel UDA, Canada, Asia, Awstralia, De America, China, Seland Newydd, Gweriniaeth Korea, Japan, ac ati.


Trwy ddilyn y ddolen hon, cewch weld yr holl sefydliadau partner a chael gwybodaeth am sut i wneud cais i’r rhaglen (dolen). 

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw