Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a woman sitting at a table using a laptop

Cefnogaeth

Cymorth yn y Brifysgol

By ResLife 16 Sep 2020

Lles corfforol a meddyliol 

Lles a chwnsela – Mae’r Gwasanaeth Cwnsela, Iechyd a Lles yn cynnig amrywiaeth o opsiynau o ran cymorth gan gynnwys adnoddau hunan gynorthwyo, gweithdai, cyrsiau a grwpiau, cwnsela un-i-un ac apwyntiadau lles a gwasanaeth lles galw heibio. Mae’r gwasanaeth yn gwbl rad ac am ddim ac yn dilyn fframwaith moesegol Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain. I gael rhagor o wybodaeth am sut i drefnu sesiwn, am eu polisi cyfrinachedd ac am ba opsiynau sydd ar gael, chwiliwch am ‘apwyntiadau cwnsela a lles’ ar y  fewnrwyd neu gysylltu â nhw drwy ebostio wellbeingandcounselling@caerdydd.ac.uk

Gallwch hefyd gael cymorth gan hyrwyddwyr lles sy’n fyfyrwyr sydd wedi dewis cael hyfforddiant. Gallant wrando arnoch chi fel ffrind wrth roi adnoddau a gwybodaeth i chi a’ch cyfeirio at wasanaethau a all helpu.

Pryderu am fyfyriwr – Os bydd y sefyllfa’n ymwneud â pherygl i chi eich hun neu i eraill, ymddygiad afreolaidd, newidiadau ymddygiad, ymddieithrio, personau ar goll neu ddigartrefedd, mae ein Tîm Ymyrraeth Myfyrwyr ar gael i gefnogi myfyrwyr. Gallwch eu ffonio ar 0292251888 a dewis Opsiwn 1 neu ebostio concernedaboutastudent@caerdydd.ac.uk Byddant yn ateb eich ymholiad, lle bo modd, o fewn diwrnod gwaith rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor. Os byddwch yn cysylltu â nhw y tu hwnt i’r oriau hyn, nodwch na fyddant yn cysylltu yn ôl â chi nes y diwrnod gwaith canlynol. Os ydych yn pryderu am eich diogelwch chi, gallwch drefnu apwyntiad brys gyda’ch meddyg teulu neu ffonio 999 os oes angen cymorth arnoch ar unwaith. I gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am ‘chwilio am gyngor ar frys’ ar y fewnrwyd.

Cynllun Personol Gwacáu mewn Argyfwng (PEEPs) – Os ydych yn byw mewn llety yn y Brifysgol neu os oes gennych anabledd neu gyflwr sy’n ei gwneud hi’n amhosibl i chi adael adeilad, heb gymorth mewn argyfwng, efallai bydd angen i chi lunio Cynllun Personol Gwacáu mewn Argyfwng. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am ‘Cynlluniau Personol Gwacáu mewn Argyfwng’ ar y fewnrwyd neu gysylltu â’r dderbynfa yn eich llety.


a man looking at the camera

Cymorth gan y gaplaniaeth/ffydd – Mae gan y Brifysgol dim o Gaplaniaid sy’n cynnig lle ar gyfer cyfeillgarwch, lletygarwch, myfyrio, gweddïo, cefnogaeth a sgwrsio i fyfyrwyr. Nid oes angen i chi berthyn i gefndir ffydd penodol i gael cefnogaeth. Mae’r Gaplaniaeth yn cynnig:

  • Addoli a gweddïo cymunedol
  • Digwyddiadau cymdeithasol i gwrdd ag eraill
  • Cyfleoedd i drafod ffydd a chyfiawnderau cymdeithasol
  • Gwasanaeth bugeiliol cyfrinachol sy’n cynnig clust i wrando
  • Lle tawel
  • Darlithoedd a dadleuon mewn amrywiaeth eang o feysydd
  • Gwybodaeth am gymunedau ffydd lleol a mannau addoli
  • Digwyddiadau rhyng-ffydd 

Gallwch gysylltu â nhw dros y ffôn neu drwy ebost tra bo’r Brifysgol ar gau oherwydd COVID-19. I gael rhagor o fanylion, chiliwch am ‘Caplaniaeth’ ar y fewnrwyd.

Llinell Nos – Mae Llinell Nos Caerdydd yn wasanaeth gwrando a arweinir gan fyfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd bob nos yn ystod y tymor. Mae’r gwasanaeth dros y ffôn ar gael rhwng 8pm ac 8am bob nos, ac mae’r gwasanaeth negeseuon gwib ar agor rhwng 8pm a 12am. Os ydych angen rhywun i wrando arnoch, gallwch ffonio 02920 870555 neu gysylltu â’r gwasanaeth negeseuon gwib drwy cardiffnightline.co.uk. Gallant roi gwybodaeth a chynnig gwasanaeth gwrando i fyfyrwyr. Nid yw’r gwasanaeth yn rhoi cyfarwyddyd, beirniadaeth na chyngor. Ewch i https://www.cardiffstudents.com/activities/studentled/nightline/ i gael rhagor o wybodaeth.

Tîm Ymateb i Ddatgeliadau – Mae gan y Brifysgol Dîm Ymateb i Ddatgeliadau, sydd ar gael i siarad â myfyrwyr a rhoi cymorth ymarferol os ydynt yn wynebu unrhyw fath o drais neu gam-driniaeth, gan gynnwys aflonyddu, trosedd casineb, trais rhywiol, cam-drin mewn perthynas a mathau eraill o ymddygiad annerbyniol a all beri gofid i fyfyrwyr. Gallwch ffonio 02922518888 a dewis Opsiwn 1 neu ebostio disclosureresponseteam@caerdydd.ac.uk. Byddant yn ateb eich ymholiad, lle bo modd, o fewn diwrnod gwaith rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor. Os byddwch yn cysylltu â nhw y tu hwnt i’r oriau hyn, nodwch na fyddant yn cysylltu yn ôl â chi nes y diwrnod gwaith canlynol.

Os yw’r profiad yn digwydd yn awr ac rydych mewn perygl ar hyn o bryd, cyfeiriwch at y cyngor brys canlynol. Os ydych wedi profi math o drais rhywiol yn ystod y 72 awr ddiwethaf, cysylltwch â’r Tîm Ymateb i Ddatgeliadau i gael cyngor ac arweiniad ar unwaith.

Llinell ffôn y tu allan i oriau: Byw Heb Ofn
Gwefan: http://livefearfree.gov.wales/  
Llinell gymorth: 0808 8010 800
Disgrifiad: Gwasanaeth cefnogaeth a gwybodaeth cyfrinachol cenedlaethol yn rhad ac am ddim dros y ffôn yw llinell gymorth Byw Heb Ofn. Fe’i cyflwynir gan Gymorth i Ferched Cymru ar gyfer unrhyw un sy’n profi trais rhywiol, cam-drin domestig, neu ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod, neu unrhyw un sydd am ragor o wybodaeth ynghylch y gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Ar agor 24 awr, 365 diwrnod y flwyddyn.

a telephone with a long wire

Profiad gwaith/cymorth o ran swyddi 

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd – Mae’r tîm hwn yn pontio myfyrwyr, cyflogwyr ac ysgolion yn y Brifysgol. Gallant eich helpu chi gyda chyngor am yrfaoedd sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion a’ch diddordebau, waeth pa gam rydych arno, yn ogystal â gwybodaeth benodol am ba gyfleoedd sydd ar gael i chi ddatblygu eich cyflogadwyedd a'ch cynlluniau o ran gyrfa. I gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am ‘gyrfaoedd a chyflogadwyedd’ ar y fewnrwyd, neu anfon ebost at careers@caerdydd.ac.uk.

Siop Swyddi – Mae’r Siop Swyddi yn wasanaeth rhad ac am ddim ym Mhrifysgol Caerdydd lle gall myfyrwyr cofrestredig ddod o hyd i waith rhan-amser mewn amrywiaeth o feysydd megis adwerthu, gwaith gweinyddol, arlwyo ac ati. I gofrestru neu i gael rhagor o wybodaeth, gallwch chwilio am ‘Siop Swyddi’ ar y fewnrwyd neu fynd i’w gwefan yma: https://www.cardiffstudents.com/jobs-skills/jobshop/students 

Cyfleoedd Byd-eang – Mae Cyfleoedd Byd-eang Prifysgol Caerdydd yn adran enfawr sy’n trefnu ac yn rhoi cymorth i’r holl weithdrefnau sy’n ymwneud â rhaglenni cyfnewid rhyngwladol fel rhan o’ch gradd. Mae’r gwasanaeth yn ymwneud â phob cam o’r daith, gan gynnwys cyn ac ar ôl eich profiad. Maen nhw hefyd yn cynnig rhywfaint o gyllid i’ch taith ac yn cydlynu cynlluniau Erasmus+ y Brifysgol. I gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am ‘treulio amser dramor’ ar y fewnrwyd neu gysylltu â nhw drwy ebostio go@caerdydd.ac.uk 

Lleoliadau gwaith penodol i gyrsiau – Gall rhai cyrsiau (e.e. Seicoleg) gynnig cynllun lleoliadau gwaith neu’r cyfle i gyfnewid, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol, fel rhan o’ch gradd. I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch Swyddfa Gweinyddu Israddedig eich Ysgol, neu gysylltu â’r tîm Cyfleoedd Byd-eang a byddant yn gallu rhoi mwy o arweiniad i chi. 

a man and a woman looking at the camera

Cefnogaeth academaidd 

Anabledd a dyslecsia – Mae’r tîm yn arbenigo mewn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd ag ystod eang o anableddau, er enghraifft, gyflyrau iechyd meddwl neu ddysgu. Gallant hefyd helpu gydag asesiadau a sgrinio yn ogystal â threfnu darpariaethau arbennig ar gyfer eich asesiadau. I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, chwiliwch am ‘anabledd a dyslecsia’ ar y fewnrwyd neu gysylltu’n uniongyrchol drwy ebost yn disability@caerdydd.ac.uk

Cynllun Mentora Myfyrwyr – Ceir mentoriaid myfyrwyr mewn 23 o ysgolion academaidd, ac maen nhw’n rhoi cymorth gan gymheiriaid i fyfyrwyr israddedig yn y flwyddyn gyntaf. Gan eu bod wedi bod yn fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar y cyrsiau eu hunain, maen nhw’n gallu rhoi cyngor ymarferol a chyfeirio ar faterion academaidd ac anacademaidd gyda'r nod o hwyluso'r broses o ymgartrefu yn y cwrs. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy chwilio am ‘mentora’ ar y fewnrwyd neu gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol yn skillscentre@caerdydd.ac.uk

Sesiynau sgiliau astudio – Yn ogystal â’ch cwrs, gallwch gymryd rhan mewn dosbarthiadau a gweithdai ychwanegol yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn gwella eich sgiliau astudio: gwneud nodiadau effeithiol, ysgrifennu traethodau, ystadegau a llawer mwy.  Mae’r dosbarthiadau hyn yn rhad ac am ddim ond mae angen cadw eich lle arnynt. I fyfyrwyr PhD, mae’r Academi Ddoethurol hefyd yn cynnig cyrsiau arbenigol rhad ac am ddim. I gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am ‘sgiliau astudio’ ar y fewnrwyd. Ar gyfer yr Academi Ddoethurol, gallwch hefyd gysylltu â doctoral-academy@caerdydd.ac.uk

a close up of a pink wall

Cefnogaeth ariannol

Cyngor ac arian – Y tîm hwn, yn yr adran Cefnogi a Lles Myfyrwyr, yw’r pwynt cyswllt i gael cyngor ar faterion ariannol, megis sut i gyllidebu’n effeithiol, pa opsiynau ariannol ac ysgoloriaethau sydd ar gael neu gymorth gydag ymdopi ac argyfwng ariannol. I gael rhagor o fanylion am y gwasanaethau a gynigir, chwiliwch am ‘arian’ ar y fewnrwyd ac yna mynd i’r adran manylion cyswllt. Gallwch hefyd gysylltu â nhw drwy ebostio adviceandmoney@caerdydd.ac.uk

Arall 

Cyngor i Fyfyrwyr – Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy’n gyfrifol am y gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr. Gallwch gael cyngor annibynnol rhad ac am ddim am amrywiaeth o faterion megis tai, cyllid, trethi a gofal iechyd ac ati. Mae’r holl gyngor yn gyfrinachol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Undeb y Myfyrwyr https://www.cardiffstudents.com/advice/, neu gysylltu â nhw drwy ebostio advice@caerdydd.ac.uk

Y Ganolfan Gofal Dydd – Mae’r Ganolfan Gofal Dydd yn cynnig cyfleusterau gofal, gan gynnwys prydau bwyd a byrbrydau maethlon i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd â phlant rhwng 10 wythnos a 5 mlwydd oed. Mae’r Ganolfan ar agor bob dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm, ac eithrio Gwyliau Banc. I gael rhagor o fanylion am y gwasanaethau a’r ffioedd, chwiliwch am ‘Y Ganolfan Gofal Dydd’ ar y fewnrwyd, neu gysylltu â nhw drwy ebostio creche@caerdydd.ac.uk.

Cefnogi myfyrwyr rhyngwladol – Mae’r tîm yn gymwys ac wedi’i awdurdodi i gynnig cymorth ar faterion anacademaidd y gall myfyrwyr rhyngwladol eu hwynebu wrth symud i Gaerdydd, gan gynnwys cyngor ar fewnfudo. Cewch ragor o fanylion drwy chwilio am ‘cefnogi myfyrwyr rhyngwladol’ ar y fewnrwyd neu drwy ebostio’r tîm yn uniongyrchol yn iss@caerdydd.ac.uk

a sign on the side of a computer

Pynciau Poblogaidd in Cefnogaeth