Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a close up of a map

Llety

Gogledd Talybont Preswylfeydd

By ResLife 22 Sep 2020

Preswylfeydd Talybont yw preswylfeydd mwyaf a phrysuraf Brifysgol Caerdydd. Maent wedi eu lleoli dros ardal fawr o dir gyda bro i bob cyfleuster yn yr ardal. Mae campws Talybont wedi’u rhannu yn bedwar: Porth Talybont, Gogledd Talybont, De Talybont a Llys Talybont.  

Map o Borth a Gogledd Talybont
a close up of a map

Mae’r map hon yn hunanesboniadol, mae’n ddefnyddiol iawn os ydych chi newydd symud i fyw yn Nhalybont. Mae ganddo ddwy fynedfa, un o ochr y neuadd breswyl ac un prif fynedfa. Er gwybodaeth, mae gan y brif fynedfa mynediad i geir, os yw hyn yn berthnasol iddoch.  

Cyfleusterau parcio

Mae cyfleusterau parcio yn Nhalybont. Mae’n rhaid i fyfyrwyr gwneud cais am drwyedd parcio cyn symud mewn. Er bod trwydded parcio un diwrnod er mwyn symud mewn ar gael i bawb, os hoffech gadw eich car yn Nhalybont am eich arhosiad cyfan mae’n rhaid i chi dderbyn trwydded parcio o flaenllaw. Mae’r trwyddedau yma ar gael ar sail y cyntaf i’r post. Bydd eich enw yn cael ei hychwanegu i restr aros os nad oes llefydd ar gael. Felly, mae ymgeisio’n gynnar yn syniad da er mwyn osgoi cael eich siomi.  

Mae gan Ogledd Talybont maes parcio fawr, tra mae argaeledd llefydd parcio Porth Talybont yn llawer llai ac mae’r rhan fwyaf o lefydd wedi ei neilltuo am fyfyrwyr anabl sy’n aros yn y llety. Am hynny, mae myfyrwyr Porth Talybont yn dueddol o ddefnyddio maes parcio Gogledd Talybont.  

Adeiladau Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae adeiladau Gogledd Talybont wedi’u trefnu yn ôl trefn y wyddor. Maent yn edrych yn debyg iawn ac mae ganddynt bron yr un strwythur mewnol ac allanol. Mae cerdded ymysg yr adeiladau’n profiad pleserus ac mae’r ardal yn edrych yn ddeniadol iawn gyda’r nos. Mae Porth Talybont yn adeilad gyda nifer fawr o fflatiau gwahanol.  


Porth Talybont 


Gogledd Talybont 

Cyfleusterau Golchi Dillad Porth a Gogledd Talybont

Mae Porth a Gogledd Talybont yn rhannu’r un adeilad golchi dillad sydd wedi’i lleoli yng nghanol Gogledd Talybont. Am hynny, mae’n safle hygyrch i bawb (Ffigwr 4)/ Mae Prifysgol Caerdydd yn defnyddio gwasanaeth golchi dillad Circuit, o ganlyn y mae’r broses yn gyfleus iawn. Mae angen i chi lawr lwytho’r ap ble gellir llwytho credit ar eich cyfrif  gan ddefnyddio eich cyfrif banc personol. Mae’r ap yn dangos faint o amser sydd ar ôl ar eich peiriant, felly nid oes angen i chi aros er mwyn casglu eich golchi ar ôl i’r sesiwn orffen.  

Ffôn gyhoeddus 

Mae ffôn cyhoeddus ar gael wrth ochr yr adeilad golchi. Nid yw’n cael ei ddefnyddio’n aml erbyn hyn ond gallech ei ddefnyddio mewn argyfwng neu os hoffech brofi ffordd wahanol o ffonio rhywun. Gall fyfyrwyr o dramor ei ddefnyddio er mwyn cael y profiad o ddefnyddio bocs ffôn Prydeinig traddodiadol!  

Bwyd a siopa

Mae Gogledd a Phorth Talybont wedi eu lleoli yn y man gorau ar gyfer bwyd a siopa. Mae McDonald’s (ffigwr 5) a KFC yn daith dwy funud, ac mae Tesco Extra, un o’r siopau bwyd fwyaf ond yn daith 5 munud ar droed. Mae parc arwerthu 5 munud i ffwrdd gyda siopau megis Aldi, Screwfix a Halfords. Felly, os oes gennych gar gallech ymweld â’r siopau yma ac mae gorsaf petrol ger y Tesco Extra er mwyn ail-lenwi eich car.  

Mae Subway, Tesco Express a siopau bwyd lleol i’w ffeindio ar ochr arall Gogledd Talybont. Felly, os ydych yn cerdded adref gallech brynu rhywbeth o’r siopau yma os hoffech bryd o fwyd cyflym a chyfleus.  

Cyfleusterau Chwaraeon

Gampfa a chwaraeon tu fewn

Mae Gogledd a Phorth Talybont yn ffodus iawn o ran ei agosatrwydd ar gyfleusterau chwaraeon. Mae un o ganolfannau chwaraeon y brifysgol wedi eu lleoli ger Gogledd Talybont. Mae’r amryw o gyfleusterau’n cynnwys criced, badminton, sboncen, gymnasteg, pêl-droed a phêl-fasged y tu fewn, yn ogystal â champfa gyfan. Mae’r holl gymdeithasau chwaraeon yn cynnal eu sesiynau hyfforddi yma. Mae’r cyrtiau’n gallu cael eu llogi gan fyfyrwyr unigol, felly gallech chwarae eich hoff gemau pryd bynnag y dymunwch.

Cyfleusterau Chwaraeon yn yr awyr agored

Unwaith eto, os ydych yn caru chwaraeon, mae gan Ogledd a Phort Talybont dau gae pêl-droed 3g, maes hoci AstroTurf, cyrtiau pêl-fasged a handball awyr agored sydd ar gael i’w llogi ar unrhyw bryd (ffigwr 7).  

Hefyd, gallech fwynhau olygfa wych o’ch ffenestr o bobl yn chwarae ar y caeau pêl-droed. Mae’r cyfleusterau hon yn dod ag awyrgylch positif i Dalybont wrth i chi weld hwyl ac wynebau hapus o’ch amgylch.

Canolfan Gymdeithasol Talybont

Mae gan Ogledd Talybont popeth y dymunwch o Neuadd breswyl. Mae canolfan Gymdeithasol Talybont yn un enghraifft o hyn. Mae llawer o seddi a byrddau ble gallech fwynhau diod gyda ffrindiau. Yn fwy, mae cyfleusterau megis byrddau table tennis a snwcer i chi eu defnyddio am ddim! Mae ardaloedd astudio ar gael os ni hoffech astudio yn eich ystafell neu nid ydych yn dymuno cerdded i’r llyfrgell agosaf (Ffigwr 8).  

Gallech gael coffi, te a bisgedi am ddim (fel arfer o 6yh-9yh) o’r Tîm Bywyd Preswyl tra rydych yn astudio neu’n siarad gyda ffrindiau. Byddech yn ffeindio cynorthwywyr Bywyd Preswyl (Residence Life Assistants, RLAs) yn y ganolfan gymdeithasol yn ystod y cyfnodau a nodir uchod. Gallech ofyn am gymorth neu gyngor am broblemau personol neu sy’n gysylltiedig i’ch preswyl, a bydd cynorthwyydd yn eich arwain at ba bynnag wasanaeth prifysgol bydd yn gallu eich cynorthwyo.  

Mae nifer o ddigwyddiadau bach sy’n cael eu trefnu gan y Tîm Bywyd Preswyl, ac maent am ddim (mae rhai yn gofyn i chi gofrestri o flaenllaw). Gallech fynychu a mwynhau eich amser yng Ngogledd Talybont. Mae noswaith ffilm wythnosol yn y ganolfan gymdeithasol; gallech ofyn am ffilm benodol os dymunwch. O ganlyn, mae’r ganolfan gymdeithasol yn fantais fawr o aros yng Ngogledd Talybont. 

Derbynfa

Derbynfa Talybont yw’r man ble allech ofyn am unrhyw beth sy’n gysylltiedig gyda’ch llety. Mae’r dderbynfa’n delio gyda phroblemau cynhaliaeth; os oes gennych broblem gallech ei adrodd i’r dderbynfa a byddech yn erbyn derbynnedd gydag amcangyfrif o bryd y gallech ddisgwyl i’r broblem cael ei drwsio. Mae cyfleusterau hanfodol fel dŵr twyn, dim golau ayyb yn cael eu delio gydag ar sail blaenoriaeth a phwysigrwydd.  

Gallech gasglu trawsgludiadau o’r dderbynfa. Mae derbynfa Gogledd Talybont ond yn erbyn nwyddau o’r Post Brenhinol. Am gwmnïau eraill, mae’n rhaid i chi drefnu amser casglu er mwyn derbyn eich nwyddau yn uniongyrchol o’ch adeilad. 

Nid ydych yn casglu llythyron o’r dderbynfa ond mae pob myfyriwr sy’n aros yng Ngogledd Talybont yn derbyn allwedd i gasglu post eu hunain o’r blychau post. Mae’r blychau yma wedi’u lleoli yn y Ganolfan Gymdeithasol . Mae gan bob fflat blwch post ac felly rydych ond yn medru agor y blwch sy’n berthnasol i’ch fflat.  

Cyngor i fyfyrwyr sy’n byw yng Ngogledd a Phorth Talybont. 

  • Mae Aldi yn rhatach na Tesco Extra ond mae mwy o ddewis ar gael yn Tesco. Os hoffech brynu bwydydd craidd mae Aldi yn well, ond os hoffech ffeindio gynnyrch o bob math, ewch I Tesco Extra. Nid yw llawer o fyfyrwyr yn gwybod hyn ond mae gan Tesco Extra ardal halal ac ardal bwydydd o dramor. Felly, nid oes angen i chi fynd I City Road er mwyn siopa yn siopau bwyd rhyngwladol.  
  • Mae Canolfan Gymdeithasol Talybont yn dawelach yn y boreau a’r noswaith – os hoffech astudio mewn tawelwch, dewiswch yr amserau yma.  
  • Mae’r gamfa chwaraeon yn brysur iawn ar ddyddiau Mercher a phenwythnosau; felly, os hoffech logi cwrt neu gyfleuster ar y diwrnodau yma, gwnewch mor fuan ag sy’n bosib.  
  • Defnyddiwch wasanaethau’r Tîm Bywyd Preswyl a siaradwch â’r cynorthwywyr gan eu bod nhw yno i’ch cynorthwyo chi. Maent yn gwybod llawer iawn am wasanaethau’r Brifysgol ac felly’n gallu eich arwain ar y tîm sydd orau i chi.  
  • Lawr lwythwch yr ap Safezone. Mae’n ddefnyddiol iawn ac yn gallu eich cynorthwyo mewn argyfwng.  
  • Gwnewch nodyn o’r rhifau pwysig sydd wedi eu nodi yn eich ystafell.  

Yn olaf, os oes angen mwy o wybodaeth penodol sydd heb gael ei thrafod yn y canllaw hon, cysyllwtch gyda’r tîm preswyl trwy ebost, ffôn, neu drwy ymweld â’r swyddfa. 
Ebost: residences@cardiff.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4849

Pynciau Poblogaidd in Llety