Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a screenshot of a cell phone

Llety

Gwneud eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol yn addas yng nghwmni cyflogwyr

By KristinaRLC 28 Jun 2021

Dylech greu tudalen LinkedIn a gweithio'n galed i'w datblygu!

Mae LinkedIn yn rhyw fath o 'Facebook proffesiynol'. Dylai fod gan bawb sydd am fod yn weithiwr dudalen LinkedIn y maen nhw'n ei diweddaru â'u datblygiadau proffesiynol diweddaraf, yn enwedig gan mai LinkedIn siŵr o fod fydd y platfform cyntaf (ac o bosib yr unig un) ar y cyfryngau cymdeithasol y bydd eich cyflogwyr yn edrych ar eich cyfrif.

Nid oes rhaid i chi fod yn weithgar iawn arno, ond dylech gael tudalen yr ydych yn ei diweddaru'n rheolaidd o leiaf. Mae'r ffaith fod gennych dudalen ar LinkedIn, sy'n cael ei diweddaru (yn gymharol rheolaidd) yn arwydd eich bod yn cymryd eich datblygiad a'ch cyflogaeth o ddifrif. Yn bersonol, rwy'n hoff iawn o LinkedIn gan fy mod i'n ei ddefnyddio fel system olrhain – i gadw golwg ar fy holl waith, ymchwil, interniaeth, a phrofiadau a chyfleoedd gwirfoddoli dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Postiwch a rhannwch gynnwys sy'n berthnasol i'ch diwydiant a'ch diddordebau o ran byd gwaith

Mae bod yn wybodus ac yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn eu diwydiant ymhlith y llu o rinweddau y mae cyflogwyr yn debygol o chwilio amdanynt. Maen arnyn nhw eisiau rhywun sy'n dangos diddordeb brwd yn eu diwydiant ac sy'n wirioneddol angerddol am weithio ynddo. Maen arnyn nhw eisiau rhywun sy'n caru ei swydd. Sut allwch chi ddangos i bobl eich bod yn caru'ch swydd a'ch bod o ddifrif yn ei chylch? Gallech chi rannu cynnwys o un o'r cyfnodolion gorau yn y maes neu rannu eich barn pan fydd datblygiadau newydd gan fyfyrio arnynt.

Dilynwch bersonoliaethau sydd wedi ennill eu plwyf yn eich maes/meysydd o ddiddordeb

Gan barhau â'r pwynt uchod, un ffordd o ddangos i'ch darpar gyflogwyr fod gennych ddiddordeb ac ymrwymiad gwirioneddol yn y diwydiant rydych yn gweithio ynddo / yn bwriadu gweithio ynddo, yw dilyn 'arbenigwyr' sydd wedi ennill eu plwyf yn y diwydiant hwnnw. Gwnewch hyn i chi eich hun hefyd – dysgwch am yr arbenigwyr a'r awdurdodau hyn a dysgwch pam a sut y gwnaethon nhw lwyddo yn eich diwydiant a mor uchel eu parch, a gobeithio bydd eu straeon yn eich ysbrydoli.

a sign on the side of a building

Dewiswch eich lluniau proffil yn dda

Yn gyntaf, mae angen nodi bod yn rhaid i chi gael llun proffil. Nawr ein bod wedi setlo hynny, gadewch i ni fynd ati i drafod sut y dylech ddewis y llun. Efallai y byddai'n ciwt cael llun proffil o'r adeg pan oeddech chi'n blentyn, ond ni fyddai'n help mawr os ydych yn ceisio cael swydd.

Am un peth, mae angen i gyflogwyr nodi pwy ydych chi, sef pam bod angen llun arnoch sy'n edrych fel chi nawr. Penderfynwch ar lun sy'n glir, sy'n dangos eich wyneb yn dda (h.y. peidiwch â dewis lluniau lle mae eich cefn wedi'i droi ag at y camera), sydd wedi'i oleuo'n dda, ac o ansawdd da. Rydych chi hefyd eisiau edrych yn barchus a smart yn eich llun, yn enwedig eich llun ar gyfer LinkedIn.

Defnyddiwch eich enw go iawn a sicrhewch ei fod yr un peth ar draws pob platfform!

Gallai hyn fod yn amlwg, ond mae'n bwysig ei nodi. Dylai eich enw fod mor gyson â phosibl ar draws pob platfform cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â'ch cyfeiriadau ebost, a dylai gyfateb â'r enw rydych yn ei roi i'ch cyflogwyr. Rydych am i'ch cyflogwyr ddod o hyd i chi yn hawdd a pheidio â meddwl mai rhywun arall ydych chi.

Yn ddelfrydol, dylech ddefnyddio'r un enw rydych yn ei ddefnyddio at ddibenion swyddogol ac sydd yn eich dogfennau adnabod. Peidiwch â defnyddio llysenwau gan nad ydyn nhw mor broffesiynol. Hefyd, os ydych chi'n ddwyieithog neu'n bwriadu gwneud cais am swyddi sy'n gofyn i chi ddefnyddio gwahanol ieithoedd, ysgrifennwch eich enw yn yr ieithoedd hynny hefyd, os yw'n bosibl.

Chwiliwch amdanoch eich hun ar Google a gweld beth sy'n codi.

Mae hyn yn ddefnyddiol ac yn agoriad llygad. Efallai cewch eich synnu'n fawr gan yr hyn sy'n codi! Yn y bôn, dyma beth mae pobl yn ei weld pan fyddant yn chwilio amdanoch ar-lein, a bydd unrhyw ddarpar gyflogwyr yn debygol iawn o chwilio amdanoch chi! Byddwn yn awgrymu eich bod yn gwneud hynny o borwr preifat, oherwydd bydd hyn yn eich galluogi i bori'ch hun fel petaech yn defnyddio cyfrifiadur rhywun arall. Edrychwch ar yr adran Lluniau hefyd!

a man using a laptop computer sitting on top of a bed

Dywedwch wrth bobl ble rydych chi'n gweithio ar Facebook

Ie, LinkedIn yw'r llwyfan gorau i chi rannu'ch profiadau gwaith, ond nid yw'n syniad gwael sôn am ble rydych chi'n gweithio yn yr adran 'About' ar eich proffil Facebook neu yn eich bio ar Twitter. Mae'n dangos eich bod chi'n falch o ble rydych chi'n gweithio a beth rydych chi'n ei wneud. Gallai hefyd fod yn ffordd i chi gysylltu â darpar gyflogwyr a phartneriaid gwaith drwy Facebook.

Edrychwch sut mae eich proffil Facebook yn edrych i rywun nad ydych yn ffrindiau â nhw

Mae’r ffordd yr ewch ati i wneud hyn yn dibynnu ar y fersiwn bwrdd gwaith o Facebook rydych yn ei ddefnyddio. Os ydych yn defnyddio'r fersiwn newydd: ar eich proffil Facebook, cliciwch ar yr eicon llygad sydd i'w weld wrth ymyl 'Edit Profile'. Os ydych yn defnyddio'r fersiwn arferol: ar eich proffil Facebook, cliciwch yr eicon tri dot (...) ar waelod eich llun clawr, ac yna dewiswch 'view as'. Cliciwch yma i gael help.

Nawr, gallwch chi weld beth mae'r 'cyhoedd' yn ei weld wrth edrych ar eich proffil Facebook. A oes unrhyw beth yno nad oeddech yn gwybod bod y cyhoedd yn gallu ei weld? Gallwch bob amser fynd yn ôl i negeseuon a lluniau unigol ac addasu eu gosodiadau preifatrwydd er mwyn rheoli pwy sy'n eu gweld.

Ewch trwy eich hen negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol

Rydym i gyd wedi gwneud hyn: sgrolio’n ddiddiwedd drwy ein proffiliau ein hunain ar Facebook neu Instagram gan geisio deall beth oedd yn mynd trwy ein meddwl pan wnaethon ni rannu’r statws hwnnw neu’r llun hwnnw 10 mlynedd yn ôl?! Yn sicr, gall fod yn ddoniol cofio beth oeddech chi'n arfer ei rannu, ond i rywun nad yw'n eich adnabod yn ddigon da ac sy'n ceisio creu gweld sut fath o berson ydych chi, efallai na fyddan nhw'n gweld yr ochr ddoniol.

Adolygwch negeseuon a allai ymddangos yn sarhaus, niweidiol, neu anwybodus, a hyd yn oed negeseuon a allai ymddangos yn rhy wleidyddol. Peidiwch â bod ofn dileu negeseuon. Os ydych chi'n rhy hoff o'r atgofion, cymerwch sgrinluniau, ac yna dilëwch y negeseuon.

Ystyriwch ddileu eich cyfrif ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol nad ydych yn eu defnyddio mwyach

Pan oeddem yn iau, efallai y byddai rhai ohonom wedi creu cyfrifon ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol oedd yn boblogaidd iawn bryd hynny. Er enghraifft, ar ryw adeg yn ystod yr ysgol ganol, daeth yn duedd cael cyfrif ar y platfform cyfryngau cymdeithasol hwn lle gallwch ofyn cwestiynau i bobl yn ddienw ac ymateb i gwestiynau a anfonwyd atoch chi yn ddienw.

Ar ôl i'r obsesiwn dros y wefan honno ddod i ben, ni wnes i wirio fy nghyfrif mwyach, ac nid wyf wedi gwneud hynny ers blynyddoedd lawer. Ac eto, mae'r cyfrif hwnnw'n dal i fodoli o dan fy enw i ynghyd â phopeth sydd ynddo - ac mae'n eithaf chwithig! Felly, penderfynais ddileu'r cyfrif ac arbed fy hun rhag teimlo cywilydd. 

Prawfddarllenwch cyn rhannu neges! 

Prawfddarllenwch bob amser gan osgoi camgymeriadau sillafu a gramadeg, ynghyd â strwythur brawddegau a chystrawen cyn i chi rannu neges. Hefyd, gwiriwch y math o eiriau rydych yn eu dewis. A yw eich geiriau'n gywir ac yn benodol? A oes geiriau y gallwch eu defnyddio i gyfleu eich syniadau yn well? A oes ymadroddion amgen a allai ymddangos yn fwy proffesiynol? A oes modd i unrhyw un o'ch geiriau gael ei gamddehongli’n wael? Rydych chi am sicrhau bod yr hyn rydych chi ar fin ei rannu: yn gwneud synnwyr, yn hawdd ei ddarllen, ac na allai sarhau unrhyw un.

a close up of a computer keyboard