Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
students kitchen

Llety

Gwybodaeth am Fyw ym Mhreswylfeydd y Brifysgol

By LaurenRLC 27 Oct 2022

Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth am y canlynol: 

 • Beth mae'r Tîm Bywyd Preswyl yn ei wneud 
 • Sut y gallwch wneud cais i fod yn Gynorthwy-ydd Bywyd Preswyl 
 • Staff 
 • Rheolau fflat 
 • Diogelwch a lles 
 • Gwybodaeth gyffredinol 

 

Tîm Bywyd Preswyl

Mae'r Tîm Bywyd Preswyl wedi ymrwymo i wella profiadau myfyrwyr a’u helpu i greu cymuned ym mhreswylfeydd y Brifysgol. Bydd Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yn cynnal digwyddiadau yn eich man cymdeithasol o ddydd Llun i ddydd Iau a thrwy gydol y penwythnos. Byddant hefyd yn galw heibio pob fflat unwaith neu ddwywaith bob semester i gadarnhau bod popeth yn iawn a gweld sut rydych yn dod yn eich blaen.

Ein nod yw eich helpu i ddod o hyd i gymuned tra byddwch yn byw yma. Rydym yn cynnal sawl digwyddiad yn ystod y flwyddyn, fel lolfeydd coffi, gweithdai sgiliau bywyd, digwyddiadau i ddathlu gwyliau byd-eang a mwy! Byddwn hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau dros yr wythnosau nesaf. Felly, ymunwch â ni i gwrdd â rhai o’ch cyd-breswylwyr! Ewch ati i’n dilyn ar Instagram (@ResidenceLifeCU) ac edrych ar ein gwefan er mwyn cael manylion ein holl ddigwyddiadau (sgroliwch i fyny, a chliciwch ar ‘Events’).

Dylai rhai anrhegion Bywyd Preswyl fod wedi bod yn aros amdanoch yn eich ystafell cyn i chi gyrraedd (pen, laniard, talebau ac ati), ynghyd â cherdyn post â chôd QR sy’n mynd â chi i’r wefan hon. Mae ein gwefan yn cynnwys nifer o erthyglau a ysgrifennwyd gan fyfyrwyr presennol sy’n rhoi cyngor ar fyw yng Nghaerdydd ac ym mhreswylfeydd y Brifysgol. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu darllen! Bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gystadlaethau sy'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. 

 

Cynorthwywyr Bywyd Preswyl

I fod yn Gynorthwy-ydd Bywyd Preswyl, mae angen i chi fod yn fyfyriwr amser llawn. Mae angen i chi hefyd gael hyfforddiant dwys er mwyn gallu bod yn bwynt cyswllt i fyfyrwyr sy’n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol. O roi gwybod pwy y dylech fynd ato i drafod eich problem academaidd i’ch helpu i ddatrys anghytundeb yn eich fflat, mae Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yma i gynnig cymorth a chyngor. Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i Gynorthwy-ydd Bywyd Preswyl yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol, ac ni fydd yn cael ei rhannu â neb heblaw’r bobl briodol. 

 • Er mwyn bod mor agored â phosibl, ni ddylent byth addo y byddant yn cadw cyfrinachau bob tro, ond yr hyn y gallant ei addo yw cyfrinachedd. Bydd gwybodaeth yn symud i fyny’r gadwyn at sylw aelodau priodol o’r staff yn unig (Cydlynwyr Bywyd Preswyl a’r Rheolwr Bywyd Preswyl, nid Cynorthwywyr Bywyd Preswyl eraill, eich cyd-letywyr, eich rhieni ac ati). 

Rydym yn cynnig llety am ddim i Gynorthwywyr Bywyd Preswyl. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni’r flwyddyn nesaf, cadwch lygad ar ein tudalennau gwe, gan y byddwn yn dechrau recriwtio yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf! Byddwn yn cyfweld â myfyrwyr ddiwedd mis Ionawr.   

 

Staff 

Mae’r Tîm Bywyd Preswyl yn cynnwys tua 50 o Gynorthwywyr Bywyd Preswyl, pedwar Cydlynydd Bywyd Preswyl a Rheolwr Bywyd Preswyl. Gallwch gysylltu â nhw drwy ebostio residencelife@caerdydd.ac.uk. Mae Cydlynwyr Bywyd Preswyl yn gweithio’n agos gyda Chynorthwywyr Bywyd Preswyl, ac efallai y byddant yn ein helpu i ddelio â phroblemau sydd ychydig yn fwy difrifol eu natur. Bydd Cydlynwyr Bywyd Preswyl ar y safle sawl gwaith yn ystod yr wythnos, ond gallwch bob amser wneud cais i siarad gydag un ohonynt drwy lenwi ein ffurflen yma: https://studentconnect.cardiff.ac.uk/#/forms/residencelifecontactformselfreferral

 

Cyn i chi gyrraedd, gwnaethoch gwblhau’r sesiwn ymsefydlu ar-lein, a roddodd lawer o wybodaeth bwysig i chi am fyw yma. Gallwch fwrw golwg eto dros y wybodaeth hon unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn drwy fynd i’r Porth Preswylfeydd (lle gwnaethoch dderbyn yr ystafell a gynigiwyd i chi).

Mae’r poster a welsoch yn eich ystafell wrth i chi gyrraedd, gan gynnwys eich Cerdyn Preswylfeydd, yn cynnwys manylion cyswllt eich Tîm Preswylfeydd.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, gallwch alw heibio’r dderbynfa, ond os bydd angen i chi siarad gydag aelod o’r Tîm Rheoli Preswylfeydd, ein cyngor yw anfon ebost. Bydd rhywun yn dod yn ôl atoch i drefnu amser i gwrdd â chi.

Un o'r pethau mwyaf pwysig y gallwn ei gynghori yw dod i adnabod y staff (yn enwedig y glanhawyr!). Dyma'r bobl sydd yn ôl ac ymlaen eich fflat, sy’n rhoi eich post i chi, sy’n glanhau eich cegin ac ati. Mae bod yn gyfeillgar ac yn gwrtais iddynt yn werth yr ymdrech. Gall cysylltiad da â’r staff fod o ddefnydd mewn achosion pan fydd eich fflat ychydig yn rhy flêr neu pan fydd rhywbeth wedi torri. 

 

Canllawiau i Breswylfeydd 

 • Nid tîm diogelwch na’r heddlu ydym ni. Ni fyddwn yn cadw llygad am y rhai sy’n torri’r rheolau! Rydym yma i'ch helpu i ymgartrefu a dod o hyd i’ch lle.
 • Peidiwch byth â gadael i ddieithryn eich dilyn i mewn i’ch llety. Rydych yn rhannu fflat gyda myfyrwyr eraill, a gall dieithriaid yn y fflat wneud iddynt deimlo’n anghyfforddus. Cofiwch mai eich gwesteion neu eich ymwelwyr chi fydd unrhyw bobl rydych yn gadael iddynt ddod i mewn i’ch llety. Mae hynny’n golygu mai chi sy’n gyfrifol am sut maent yn ymddwyn/beth maent yn ei wneud. Felly, os byddant yn difrodi unrhyw beth, chi fydd yn atebol.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn diogelu chi eich hun a’ch cyd-letywyr.
 • Mae angen cadw’n dawel rhwng 11pm a 7am. Dylech geisio cadw unrhyw sŵn mor isel â phosibl yn ystod y cyfnod hwn a bod yn ystyriol o’r rhai o’ch cwmpas. 
 • Bydd y staff glanhau’n dod i lanhau eich cegin (a’r ystafell ymolchi rydych yn ei rhannu) unwaith yr wythnos (edrychwch ar eich hysbysfwrdd i weld pryd y bydd hyn yn digwydd). Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwagio’r biniau ac yn clirio’r holl arwynebau er mwyn iddynt allu glanhau popeth yn hawdd.
 • Os bydd unrhyw beth wedi torri neu wedi’i ddifrodi, neu os bydd angen trwsio rhywbeth, rhowch wybod drwy lenwi’r ffurflen cynnal a chadw ar-lein.  Mae'r côd QR i’w weld ar y poster yn eich ystafell.
 • Ar gyfer materion brys, e.e. dŵr yn gollwng, dim trydan, dim gwres neu ddŵr poeth, dylech roi gwybod i’r dderbynfa ar unwaith yn ystod oriau swyddfa. Gyda’r nos ac ar benwythnosau, cysylltwch â’r Tîm Diogelwch yn lle, a fydd yn cysylltu â’r staff cymorth y tu allan i oriau.
 • Os byddwch wedi eich cloi allan, cysylltwch â’r dderbynfa. Pan fydd y dderbynfa ar gau, cysylltwch â’r Tîm Diogelwch. Defnyddiwch ein laniard i osgoi colli eich allweddi! Bydd rhywun yn dod i’ch gadael i mewn, ond efallai na fydd hyn yn digwydd ar unwaith. Felly, os ydych am osgoi gorfod aros y tu allan (yn y glaw, o bosibl 😊), cofiwch eich allweddi!

 

Rheolau Fflat 

Mae’n bosibl na fydd llawer ohonoch wedi byw oddi cartref neu wedi byw gyda phobl hollol newydd o’r blaen. Cofiwch fod pawb yn dod o wahanol gefndiroedd, ac efallai y bydd ganddynt safonau byw gwahanol. Mae’n bosibl hefyd y byddant yn disgwyl pethau gwahanol wrth fyw gyda phobl eraill. Gall fod yn anodd addasu. Felly, syniad da iawn yw gosod rhai rheolau sylfaenol i sicrhau dechreuad da.  

 • A oes angen rota biniau? A fyddai'n ddefnyddiol neilltuo wythnos yr un i bob person fynd â’r biniau allan? 
 • A oes angen golchi’r llestri o fewn hyn a hyn o amser? 
 • Beth am westeion a’r sŵn y maent yn ei greu?
 • A oes angen rota glanhau? (cofiwch fod angen i chi wneud rhai pethau cyn i’r glanhawyr gyrraedd er mwyn hwyluso eu gwaith nhw) 
 • Mae gweithgaredd bach ar gael ar ein gwefan i’ch helpu i nodi beth yw arferion byw eich gilydd a sut y gallwch fyw gyda’ch gilydd mewn cytgord – https://bywydpreswyl.caerdydd.ac.uk/gweithgaredd-dod-i-adnabod-eich-gilydd-yn-eich-fflat_152333 . Rhowch gynnig arno gyda'ch gilydd!

 

Os byddwch wedi gosod rhai rheolau sylfaenol ac yn gweld nad yw pethau’n gweithio’n dda o hyd, mae’n bwysig eich bod yn siarad gyda’ch gilydd, yn gynnar ac yn aml! Mae côd QR yn eich cegin sy'n mynd â chi i rai adnoddau i’ch helpu. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys gweithgareddau i roi cynnig arnynt gyda’ch gilydd er mwyn datrys unrhyw broblemau neu wrthdaro. Ar ôl i chi edrych arnynt, ceisiwch alw cyfarfod fflat a chael pawb ynghyd i drafod y problemau’n bwyllog. Yn aml iawn, nid yw'r person arall yn ymwybodol ei fod yn gwneud rhywbeth sy’n cael effaith ar rywun arall. Drwy gyfleu’r broblem mewn ffordd glir ac effeithiol, gellir ei datrys yn hawdd. Fodd bynnag, os byddwch yn teimlo nad oes modd datrys y broblem yn hawdd, ebostiwch residencelife@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu helpu! 

Os byddwch yn anfodlon ar eich llety neu’n meddwl ei fod yn anaddas, siaradwch gyda’r Tîm Rheoli Preswylfeydd. Mae’n bosibl y bydd yn gallu eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau sydd gennych.  Bydd cyfle i drosglwyddo i fflat/ystafell arall ym mis Hydref, ond ni fyddwch yn gallu gwneud hynny os na fydd ystafelloedd ar gael.

 

Diogelwch a Lles 

Yn anffodus, rydych yn debygol o glywed larymau tân yn aml yn ein preswylfeydd. Wrth goginio, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw drysau'r gegin ar gau, am fod synhwyrydd gwres yn y gegin ond synwyryddion mwg yn y coridorau a'r mannau cymunedol. Mae'r larymau tân yn sensitif iawn. Felly, dylech fod yn ofalus wrth goginio, defnyddio’r ffan echdynnu a pheidio byth â gadael bwyd i goginio heb neb i gadw llygad arno.

 • Gall erosolau a stêm o'r gawod achosi i’r larwm tân ganu.  Sicrhewch fod y ffan echdynnu ymlaen wrth gael cawod er mwyn cael gwared â stêm. Mae troi’r ffan echdynnu ymlaen hefyd yn atal anwedd a llwydni!
 • Peidiwch â choginio pan fyddwch wedi meddwi! Rydych yn llawer mwy tebygol o anghofio bod gennych fwyd yn y ffwrn neu syrthio i gysgu ac achosi tân yn eich fflat. Gwnewch y peth iawn drwy brynu sglodion ar eich ffordd adref :P
 • Mae larymau tân yn cael eu profi ar yr un diwrnod bob wythnos. Byddant yn canu am ychydig eiliadau. Os bydd larwm tân yn canu’n barhaus, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael yr adeilad ar unwaith ac yn mynd i’r man ymgynnull a nodir ar yr hysbysiad diogelwch tân yn eich fflat neu’r adeilad.  Os byddwch yn dewis peidio â gadael yr adeilad, gan feddwl nad oes tân, byddwch yn rhoi eich hun a phobl eraill mewn perygl. Pe bai tân go iawn, byddai swyddogion y gwasanaeth tân yn peryglu eu bywydau drwy fynd i mewn i’r adeilad i’ch achub.

 Fel y gwyddoch i gyd, mae’r coronafeirws yn dal i fod yn risg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn cyngor presennol Llywodraeth Cymru ac yn parchu dewisiadau pobl eraill i wisgo gorchudd wyneb, cadw pellter corfforol ac ati.  Gall aelodau o’r staff sy’n dod i mewn i’ch llety i wneud gwaith ofyn i chi adael y man lle byddant yn gweithio. Mae hyn er mwyn eich cadw chi a’r aelod o’r staff mor ddiogel â phosibl.

Gall meningitis fod yn beryglus iawn a datblygu’n gyflym, gan gynnwys lledaenu’n gyflym mewn amgylchedd fel fflat lle mae pawb yn agos at ei gilydd. Felly, mae’n bwysig iawn eich bod yn gwybod beth yw’r symptomau. Chwiliwch am ‘meningitis’ ar y fewnrwyd i gael rhagor o wybodaeth.

Os bydd angen help arnoch i ddeall sut mae pethau’n gweithio yn eich llety, gallwn eich helpu! P’un a hoffech ddeall y system golchi dillad neu gael gwybod sut mae defnyddio eich ffwrn, dewch draw i’r man cymdeithasol i gael sgwrs.

 

Mae lles hefyd yn rhywbeth sy’n cael ei werthfawrogi ym Mhrifysgol Caerdydd. Os bydd gennych unrhyw broblemau, byddwn yma i’ch helpu! Ni yw eich pwynt cyswllt cyntaf i gael cymorth. Gallwn eich cyfeirio at unrhyw wasanaeth sydd ei angen arnoch. P'un a oes angen i chi gael sgwrs anffurfiol neu drafod rhywbeth mwy difrifol, gallwn eich rhoi ar y llwybr cywir!  

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am unrhyw rai o wasanaethau’r Brifysgol ar y fewnrwyd, ond dyma ambell i wasanaeth pwysig i wybod amdano: 

 • Gwasanaeth Cwnsela a Lles: Dyma wasanaeth sy’n cynnig cymorth o bob math, gan gynnwys apwyntiadau cwnsela a lles a gwybodaeth am weithdai rhyngweithiol, cyrsiau a grwpiau perthnasol. 
 • Tîm Ymateb i Ddatgeliadau: Mae’n cefnogi myfyrwyr sydd wedi dioddef aflonyddu, troseddau casineb, trais rhywiol, camdriniaeth mewn perthynas a mathau eraill o ymddygiad annerbyniol. Chwiliwch am ‘trais a cham-drin’ ar y fewnrwyd er mwyn llenwi ffurflen y Tîm Ymateb i Ddatgeliadau. 
 • Pryderu am fyfyriwr?: Os byddwch yn poeni amdanoch chi eich hun neu rywun arall, ebostiwch concernedaboutastudent@caerdydd.ac.uk. Bydd rhywun yn dod yn ôl atoch o fewn un diwrnod gwaith, lle bo’n bosibl, ac yn helpu i drefnu bod y myfyriwr dan sylw yn cael cymorth. 
 • Os na fyddwch yn siŵr pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, ebostiwch studentconnect@caerdydd.ac.uk, a fydd yn gallu eich helpu. 

Er eich diogelwch, dylech lawrlwytho'r ap SafeZone, sydd ar gael yn rhad ac am ddim (mae'r ddolen ar gael ar y fewnrwyd). Os bydd angen cymorth arnoch chi neu rywun arall yn eich cwmni, byddwch yn gallu rhannu eich union leoliad gyda’r Tîm Diogelwch drwy’r ap hwn. Gallwch ddefnyddio’r ap i ofyn am ymateb ar frys neu gymorth cyntaf. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i ofyn cwestiynau cyffredinol i’r Tîm Diogelwch.

 

Gwybodaeth Gyffredinol 

Cysylltiadau pwysig – Rhifau ffôn/cyfeiriadau ebost y dylech wneud nodyn ohonynt: 

 • Tîm Diogelwch – 02920 874444 (materion brys a materion nad ydynt yn rhai brys) 
 • Cyswllt Myfyrwyr – 02922 518888 (cyngor ar iechyd a lles, paratoi ar gyfer eich dyfodol, rheoli eich arian neu fyw yng Nghaerdydd) 
 • Llinell nos – 02920 870555 (gwasanaeth gwrando gyda’r nos i fyfyrwyr, sy’n cynnig clust i wrando ar frwydrau beunyddiol ein myfyrwyr) 
 • Tîm Preswylfeydd – Mae rhif ffôn eich Tîm Preswylfeydd ar gefn eich Cerdyn Preswylfeydd! 

 Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch residencelife@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu eich helpu!

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety