Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
background pattern

Llety

Lliwiau a Lles

By BzBarlow 07 Dec 2020

“Darganfyddais fy mod yn gallu mynegi fy hun trwy liwiau a siapiau nad ydw i’n medru gwneud trwy ddulliau eraill – pethau nad oes gen i’r geiriau cywir amdanynt” (by Georgia O’Keeffe). 
background pattern

Mae lliwiau’n elfennau anhepgor o’n bywydau. Rydym yn cael ein hamgylchynu a’n dylanwadu ganddynt. Serch hynny, nid ydym yn llwyr ddeall eu hystyr a sut y maent yn dylanwadu ar ein hwyliau ac ymddygiad. 

Mae rhai lliwiau’n dylanwadu ar ein lles ac yn achosi ymateb emosiynol cadarnhaol. 

Mae rhai yn gallu cael effaith cadarnhaol ar afiechydon meddyliol megis iselder, trwy achosi ymateb therapiwtig. Mae oren, e.e. yn cael ei hystyried i fod yn lliw ‘hapus’ sydd allu bod yn ddefnyddiol er mwyn gwella hwyliau a chynyddu bywiogrwydd. Serch hynny, mae gormod o oren, neu weld y tôn anghywir yn gallu cael effaith negyddol. 

Mae tonau glas a gwyrdd yn gallu lleihau lefelau straen gan fod y lliwiau yma’n ein hatgoffa ni o afonydd, y môr, effaith natur, ac awyr glas yn ystod dyddiau’r haf. 

Tra bod lliwiau’n chwarae rôl yn ein bywyd dyddiol, mae defnydd penodol o liwiau’n o ran dylanwadu ar ein hemosiynau yn gysyniad cymhleth. Mae hyn yn wir hefyd wrth ystyried sut y gall ddiwylliannau gwahanol ymateb yn wahanol i liwiau gwahanol, neu y gall grwpiau o bobl cael cysylltiadau amrywiol gyda lliwiau penodol, o ganlyn i’w fagwraeth. 

Er mwyn esbonio, mae gwyrdd, er enghraifft, fel pob lliw, yn gallu golygu un peth i un person, a rhywbeth cwbl gwahanol i berson arall. Gwyrdd ydy lliw sanctaidd Islam, ym Mecsico dyma liw annibyniaeth, mae’n symbylu lwc yn Iwerddon, ond yn Lloegr mae rhai yn ystyried gwyrdd i fod yn lliw anlwcus. Ar lefel bersonol, gall rhai gweld gwyrdd fel lliw o dwf ac egni, ond gall berson eraill feddwl y gwrthwyneb. 

Gallem ddefnyddio lliwiau er mwyn dylanwadu ein lles meddyliol trwy: 

  • Gwisgo lliwiau penodol
  • Yfed neu fwyta lliwiau gwahanol 
  • Dychmygu neu fyfyrio wrth feddwl am liwiau penodol 
  • Cael ein hamgylchynu gan liwiau (gardd werdd, awyr glas ayyb) 

Dyma ganllaw o’r prif liwiau a’r effaith seicolegol gallent achosi: 

COCH

red

Yn hybu: Egni, cryfder, cymhelliant, hyder, grym ewyllys, dewrder, menter, ffocysu ar fanylion.
Yn dda ar gyfer: Iselder, meddyliau negyddol, swilder (ceisiwch osgoi coch os ydych yn grac neu’n llidiog). 

OREN

a sunset in the background

Yn hybu: Ysgogi’r corff a’r ymennydd, hunanhyder, optimistiaeth, cryfder meddyliol, creadigrwydd, hunanfynegiant, hapusrwydd, agor y meddwl i bersbectif a syniadau newydd, adfywiant.  
Yn dda ar gyfer: Iselder, meddyliau negyddol, trawma, straen, colled a galar.    

AUR

an orange sunset in the background

Yn hybu: Brwdfrydedd, cydbwyso meddyliau a theimladau, doethineb. 
Yn dda ar gyfer: Iselder, straen, gorbryder. 

MELYN

a close up of a flower

Yn hybu: Ymgodiad, hunan-barch, hunanhyder, hunanreolaeth, y gallu i resymoli, bodlonrwydd, ysgogi’r meddwl.  


Yn dda ar gyfer: Iselder, anobaith, blinder, meddyliau negyddol, sensitifrwydd i feirniadaeth, diffyg hyder (ceisiwch osgoi os ydych yn dioddef o insomnia neu orfywiogrwydd).  

GWYRDD

a close up of a green background

Yn hybu: Cydbwysedd, harmoni, datblygiad personol, hunan dderbyniaeth, trugaredd, adnewyddiad.
Yn dda ar gyfer: Straen, gorbryder, hunan-drosturi, dryswch. 

GWYRDDLAS

a close up of an umbrella

Yn hybu: Tawelwch meddwl, iachâd, perthnasau personol, rhannu, cyfeillgarwch, gwydnwch.
Yn dda ar gyfer: Straen, gorbryder, dicter. 

GLAS

a glass with a blue background

Yn hybu: Tawelwch meddwl, heddwch, ymlacio, arafu, hunanfynegiant, greddf, honestrwydd, creadigrwydd. 
Yn dda ar gyfer: Insomnia, straen, gorbryder, gor-cynnwrf, dicter.  

INDIGO

a blue background

Yn hybu: Doethineb, greddf, dealltwriaeth, ysbrydiaeth, heddwch, tawelwch meddwl, ysbrydoliaeth. 
Yn dda ar gyfer: Dicter, obsesiwn, seicosis, insomnia, gorbryder (osgoi os yn teimlo iselder neu unigrwydd)  

VIOLED / PORFFOR

purple sky

Yn hybu: Ysbrydoliaeth, dychymyg, empathi, teimlad o berthyn, helpu eraill, hunan-barch, urddas. 


Yn dda ar gyfer: Straen, gorbryder, obsesiwn, diffyg hyder, iselder difrifol.

MAGENTA

a pink flower on a plant

Yn hybu: Anghofio’r gorffennol neu meddyliau sy’n achosi gorbryder, symud ymlaen, dealltwriaeth ysbrydol. 
Yn dda ar gyfer: Lleihau ymosodedd 

PINC

pink sky

Yn hybu: Tawelwch ac eglurder meddyliau, anwyldeb, trugaredd, magwraeth, caredigrwydd, adferiad.
Yn dda ar gyfer: Perthnasau cymhleth, insomnia, dicter, ymosodedd, gorsensitifrwydd.  

  • Nid yw Du yn cynnwys lliwiau 
  • Mae Gwyn yn cynnwys pob lliw 
  • Mae Brown yn cynnwys coch, glas a melyn

Pynciau Poblogaidd in Llety