Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
a street sign on a pole

Llety

Pa Breswylfa yw’r Un Gywir i Chi?

By LaurenRLC 06 Sep 2022

Wrth gynllunio symud ymlaen i'r brifysgol, mae dewis pa lety i fyw ynddo yn un o'r penderfyniadau pwysicaf y bydd yn rhaid i chi ei wynebu. Gyda 16 llety gwahanol i ddewis ohonyn nhw yma ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda phob un yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion myfyrwyr gwahanol, gall ble i fyw deimlo fel dewis amhosibl sy’n peri i chi deimlo’n nerfus.

Yn ffodus, mae eich Tîm Bywyd Preswyl yma i’ch helpu! Rydyn ni wedi gwneud cwis cyflym a hawdd sy'n ymdrin â holl hanfodion yr hyn y byddech ei eisiau o lety prifysgol, o awyrgylch bywiog i ystafell ymolchi en-suite, a fydd (gobeithio!) yn rhoi arweiniad mawr ei angen i chi ynglŷn â pha rai o'n neuaddau sy'n addas ar gyfer eich anghenion.

Mae'r ffordd y mae'r cwis hwn yn gweithio yn syml - bydd yn gofyn cwestiwn i chi ac yn cyflwyno cyfres o opsiynau i chi. Wrth ymyl pob opsiwn mae llythyr neu gyfres o lythyrau - ar ôl i chi benderfynu pa opsiwn sy'n swnio yn debycach i chi, rydych chi'n nodi'r llythrennau wrth ei ymyl. Ar ddiwedd y cwis, y llythyren rydych chi wedi'i ysgrifennu amlaf yw eich llety delfrydol!

Mwynhewch!C1: Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am leoliad - pa gyfleusterau a fyddai’n agos i’r neuadd sy’n berffaith i chi?

 • Cyfleusterau hamdden — campfa, parc, siopau a bwytai bwyd cyflym. (A)
 • Prif adeiladau'r campws — dydw i ddim eisiau cerdded yn rhy bell i fynd i fy nosbarthiadau! (B)
 • Canol y ddinas ac undeb y myfyrwyr — rwyf am fod yn rhan o lawer o weithgareddau. (C)
 • Parc y Rhath — Rwyf am fod yn agos at natur a golygfeydd godidog. (D, E)
 • Campws Parc y Mynydd Bychan — Rwyf am fod yn agos i'r adeiladau gofal iechyd. (F)  C2: Ar gyfer cinio, a fyddai'n well gennych goginio drosoch chi eich hun neu fwynhau pryd o fwyd wedi'i baratoi ar eich cyfer chi?

  • Rwyf i eisiau gwneud fy mhrydau bwyd fy hun. (A, B, C, D, E, F)
  • Rwyf am i rywun arall wneud fy mhrydau bwyd. (BC)  C3: Ydych chi'n hapus rhannu ystafell ymolchi yn eich llety?

  • Hoffwn gael ystafell ymolchi sy’n cael ei rhannu (B, C, D, E)
  • Byddai'n well gen i gael fy ystafell ymolchi fy hun. (AB, C, D, F)C4: A fyddai'n well gennych fyw mewn safle tawelach, neu un mwy bywiog gyda mwy o weithgarwch?

  • Rwyf i eisiau sŵn, gweithredu a gweithgaredd! (A, C)
  • Byddai'n well gen i fyw mewn lleoliad tawelach. (B, D, E, F)C5: O ran myfyrwyr eraill, a fyddai'n well gennych rannu gyda mwy neu gyda llai o bobl?

  • Hoffwn gael stiwdio. (C, E)
  • Byddai'n well gen i lai o bobl - dim mwy na 6! (B, E, F)
  • Byddwn i wrth fy modd yn rhannu gyda llawer o fyfyrwyr eraill! (A, B, C, D)C6: Ydych chi'n siaradwr Cymraeg a hoffai fyw gyda siaradwyr Cymraeg eraill?

  • Ydw! (A, C)
  • Nac ydw! (A, B, C, D, E, F)C7: Yn olaf, hoffech chi fyw mewn neuadd gyda pharcio ar y safle?

  • Wrth gwrs, mae angen rhywle arnaf i adael fy nghar! (A, B, D, E)
  • Fydd dim angen hynny arnaf i. (A, B, C, F)

  

  CANLYNIADAU

  A yn bennaf — Talybont

  Byddai preswylfeydd Talybont yn berffaith i chi! Gan mai’r safle hwn yw'r llety myfyrwyr mwyaf a gynigir gan y brifysgol, bydd y safle hwn yn fywiog ac yn lle perffaith i gymdeithasu a chael hwyl! Mae ganddo hefyd fanteision ei diroedd ei hun, canolfan gymdeithasol a champfa ar y safle - beth arall allech chi ei eisiau?

  Am fflat Gymraeg — byddwch wrth eich bodd yng Ngogledd Talybont! Mae fflatiau ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ar gael yn yr adeilad hwn.

  Am gael lle parciodylech wneud cais am Ogledd Talybont hefyd! Mae 130 o leoedd parcio ar y safle.

  Am ychydig mwy o foethusrwyddPorth Talybont yw'r dewis i chi. Gyda gwely ¾ hyd ym mhob ystafell a theledu Freeview gyda thrwydded wedi'i thalu ym mhob fflat, mae ychydig yn well na lleoliadau eraill Talybont.

  

  B yn bennaf — Campws y Gogledd

  Yn cynnwys Neuadd Aberconwy, Neuadd Aberdâr, Neuadd Colum a Neuadd Hodge, mae rhywbeth i bawb ar Gampws y Gogledd. Nid yn unig y mae'n agos at brif gampws y brifysgol, ond mae hefyd yn bellter cerdded byr i Lidl Heol Maendy gerllaw a Pharc Bute hardd, yn ogystal â bod yn sylweddol agosach at Undeb y Myfyrwyr na lleoliadau eraill fel Talybont.

  Ar gyfer llety arlwyo rhannolRhowch gynnig ar Neuadd Aberdâr! Mae Neuadd Aberdâr, sy'n llety traddodiadol i ferched yn unig, hefyd yn cynnwys gerddi a’i hystafell gyffredin ei hun, sy'n caniatáu naws gymunedol wych ymhlith menywod y brifysgol.

  Ar gyfer ystafell ymolchi en-suite — Rhowch Neuadd Colum fel eich dewis cyntaf! Gyferbyn â'r Ysgol Fusnes ac adeiladau John Percival, byddai hyn hefyd yn ddewis gwych os ydych chi'n astudio busnes, economeg neu wyddor gymdeithasol!

  Ar gyfer fflatiau llai - Mae yna nifer o opsiynau ar y campws hwn! Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig, mae Neuadd Hodge yn cynnig fflatiau llai, y daith gerdded fyrraf i leoliadau Lidl o blith lleoliadau Campws y Gogledd a lleoedd parcio ar y safle! Os ydych yn fyfyriwr israddedig, Neuadd Aberconwy fyddai eich dewis gorau.

  

  C yn bennaf — Campws y De

  Mae lleoliad Campws De y brifysgol yn cynnwys Llys Senghennydd, Neuadd Senghennydd, a Neuadd Gordon! Dyma’r lleoliad gorau o ran hygyrchedd i Undeb y Myfyrwyr a Chanol y Ddinas, mae gan Gampws y De awyrgylch mwy bywiog na Champws y Gogledd ac amrywiaeth o lety ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

  Am lety arlwyo rhannol — Gwnewch gais am Lys neu Neuadd Senghennydd — mae'r ddau yn cynnig prydau gyda'r nos o ddydd Llun i ddydd Gwener yn adeilad Trevithick gerllaw. Tra bod gan Lys Senghennydd ystafelloedd ymolchi sy’n cael eu rhannu mewn fflatiau mwy, mae Neuadd Senghennydd yn cynnig opsiynau en-suite.

  Ar gyfer ystafell ymolchi en-suite — mae Neuadd Senghennydd a Neuadd Gordon ar Gampws y De yn cynnig y rhain. Mae'r ddau hefyd yn opsiynau arlwyo rhannol, a maint yw’r prif wahaniaeth rhwng y ddau leoliad. Mae Neuadd Senghennydd yn fwy, tra bod Neuadd Gordon yn lleoliad llai.

  Ar gyfer fflat stiwdio — mae Neuadd Senghennydd yn cynnig un fflat stiwdio sy'n berffaith i bâr.

  Am fflat Gymraeg

  does dim angen edrych ymhellach na Llys Senghennydd — mae'n cynnig nifer o fflatiau ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn unig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D yn bennaf — Neuadd y Brifysgol

  Neuadd y Brifysgol yw eich llety perffaith! Mae’n cynnig safle sydd ychydig yn fwy tawel na'n lleoliadau yng Cathays, mae Neuadd y Brifysgol â’r holl gyfarpar ar gyfer eich anghenion. Mae ystafelloedd ar gael gydag ystafelloedd ymolchi en-suite ac ystafelloedd ymolchi sy’n cael eu rhannu, sy'n addas ar gyfer y ddau ddewis, ac mae ganddo hefyd 65 o leoedd parcio i'w myfyrwyr eu defnyddio.

  Yn ogystal â'r pethau sylfaenol, mae Neuadd y Brifysgol hefyd yn cynnig golygfeydd hardd i'w thrigolion ar draws Caerdydd a man cymdeithasol cymunedol mawr gyda byrddau pŵl, playstations a thaflunydd. Dyma'r lle perffaith i gwrdd â phobl newydd, cael hwyl gyda ffrindiau neu hyd yn oed astudio yn yr oriau tawelach.

  Er bod Neuadd y Brifysgol yn bellach i ffwrdd o gyfleusterau'r prif gampws, mae'n cynnig taith gerdded gymharol fyr i Gampws Parc y Mynydd Bychan ac mae'n agos iawn at olygfeydd Parc y Rhath, sy'n golygu ei fod yn lleoliad perffaith i bobl sy'n hoff o fyd natur, bywyd gwyllt neu daith gerdded braf. Mae bws am ddim ger y llety hefyd sy’n gallu mynd â chi i Cathays, Plas y Parc, Campws Parc y Mynydd Bychan neu Ganol y Ddinas bob awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn gyffredinol, mae gan Neuadd y Brifysgol gyfleusterau gwych, golygfeydd hardd a'r campws perffaith i wneud ffrindiau newydd!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     E yn bennaf — Llys Cartwright a Neuadd Roy Jenkins

  Eich llety delfrydol yw naill ai Llys Cartwright neu Neuadd Roy Jenkins! Dyma ddwy o'r preswylfeydd llai a thawelach, mae'r ddwy yn cynnig cyfleusterau ystafell ymolchi sy’n cael eu rhannu, mannau parcio a safle ymhellach i ffwrdd o'r prif gampws na phreswylfeydd eraill. Mae'r ddau lety hyn hefyd yn cynnig fflatiau stiwdio, felly bydden nhw’n ddewis delfrydol i barau nad ydynt am fyw gyda myfyrwyr eraill.

  Ar gyfer Parc y Rhath — byddai Llys Cartwright yn ddelfrydol i chi. Yn agosach at Barc y Rhath na'r rhan fwyaf o breswylfeydd eraill, mae'n llety perffaith os hoffech dreulio ychydig o amser yn ymarfer corff, yn darllen llyfr neu yn cymdeithasu gyda ffrindiau ynghanol y bywyd gwyllt hardd sydd gan Barc y Rhath i'w gynnig.

  I fod yn agosach at Cathays — dewiswch Neuadd Roy Jenkins. Er ei bod yn ddigon pell o'r prif gampws fel nad ydych yn ymwneud yn llwyr â phrysurdeb bywyd myfyrwyr, mae Neuadd Roy Jenkins lai na milltir o safle campws Cathays, sy'n golygu ei bod yn hawdd mynd i brif adeiladau'r myfyrwyr o hyd.

                                                                                                                                                                                                                  F yn bennaf — Tŷ Clodien

  Mae Tŷ Clodien yw’r lle i chi! Yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd, Clodien House yw'r llety agosaf at Gampws Parc y Mynydd Bychan, gan ddileu yr angen am gerdded yn hir neu am ddefnyddio cludiant cyhoeddus fel y byddai’n wir mewn neuaddau myfyrwyr eraill. Mae ganddo hefyd ystafelloedd gwely gyda ¾ gwelyau ac ystafelloedd ymolchi en-suite, gan roi profiad myfyriwr ychydig yn fwy cyfforddus i chi nag y byddai llety arall yn ei gynnig.

                                                                                                                                                                                                             Does dim un o’r rhain yn swnio’n iawn i chi?

  Beth am roi cynnig ar fyw mewn tŷ myfyrwyr?

  Gyda lleoliadau ar gael ar Heol Colum, Plas Colum, Cathays a'r Rhath, mae tŷ myfyrwyr sy'n addas i bawb! Mae'r rhain yn wych i fyfyrwyr sydd eisiau ychydig mwy o annibyniaeth a lle byw mwy sy’n fwy cartrefol nag a fyddai'n cael ei gynnig mewn neuaddau. Fodd bynnag, dylech gofio hefyd y bydd yn rhaid i chi wirio ym mha lety y mae eich ystafell golchi dillad agosaf, gan nad oes gan dai myfyrwyr eu rhai eu hunain.

  Gobeithio bod gennych chi syniad gwell nawr o ba lety y dylech chi ei ddewis ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf! Peidiwch ag anghofio gwneud cais yn gynnar i gael y cyfle gorau i sicrhau lle yn neuaddau eich breuddwydion.

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety