Gwasanaethau Cymorth ym Mhrifysgol Caerdydd

Posted 6 months ago

Mae 'na ystod eang o wasanaethau

Edrychwch ar y tudalennau isod, a fydd yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Tudalennau myfyrwyr newydd

Bydd y tudalennau hyn yn eich helpu i baratoi i ddechrau eich astudiaethau gyda Phrifysgol Caerdydd. Maen nhw'n cynnwys gwybodaeth am beth sydd angen i chi ei wneud cyn cyrraedd yma, beth i'w ddisgwyl yn eich wythnosau cyntaf, a lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chymorth ar setlo i fywyd myfyrwyr. Sicrhewch eich bod yn edrych ar yr adran 'Edrych ar ôl eich hun' a 'Cofrestru gyda meddyg teulu'.

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth y mae ein tîm yn ei gynnig ac i wneud apwyntiad gyda ni, ewch i dudalen y Tîm Bywyd Preswyl ar y Fewnrwyd neu llenwch ein ffurflen atgyfeirio.

Cael Cyngor ar Frys - Os ydych chi neu rywun arall angen cymorth brys neu y tu allan i oriau arferol, bydd y dudalen hon yn rhoi cyngor i chi ar bwy i gysylltu.

Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr

Mae gan y brifysgol ystod gynhwysfawr o wasanaethau sydd wedi'u neilltuo i'ch helpu i wneud y gorau o fywyd myfyrwyr. Mae'r tudalennau hyn yn rhestru'r gwasanaethau sydd ar gael i chi, a'r cyfan yn anelu at eich helpu gyda'ch astudiaeth, eich iechyd a'ch lles, gan fyw yma, arian a'ch dyfodol.

Ar gyfer ymholiadau cychwynnol, cysylltwch â'n Gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr. Ein gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr yw eich pwynt cyswllt cyntaf os oes angen unrhyw gymorth arnoch tra eich bod yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Gallwch gysylltu â nhw yn y ffyrdd canlynol.

  • Pan fyddwch ar dudalennau Fewnrwyd y Myfyrwyr, gallwch ofyn cwestiynau chatbot Cyswllt Myfyrwyr 24/7. Cliciwch yn syml ar y botwm sgwrsio glas a gwyn ar gornel dde waelod eich sgrin
  • Ebost: studentconnect@cardiff.ac.uk
  • Ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Nodwch fod ymholiadau'n cael eu monitro o 09:00-16:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

graphical user interface

Lles Preswyl

Mae gan y dudalen hon wybodaeth gyswllt ddefnyddiol i staff sy'n gweithio mewn Preswylfeydd a'r Tîm Diogelwch.

Gwasanaeth Cyngor Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr

Mae'r tudalennau hyn ar gyfer myfyrwyr sy'n chwilio am gyngor annibynnol ar amrywiaeth o bynciau megis tai, apeliadau academaidd a chwynion a materion cyffredinol eraill i fyfyrwyr.

Ffynonellau Eraill o Gefnogaeth

Mae'r dudalen hon fel rhai dolenni defnyddiol at linellau cymorth, gwasanaethau cymorth yn y gymuned a ffynonellau cymorth penodol eraill.

a man and a woman sitting on a table

Mae'n iawn i Ofyn am Gefnogaeth

Mae llawer o gefnogaeth ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n iawn i ofyn am gefnogaeth ac mae'n arferol i fod angen ychydig o help tra byddwch chi'n astudio. Does dim rhaid i chi deimlo embaras neu'n poeni am gysylltu gyda Cymorth i Fyfyrwyr. Cofiwch mai'r ffordd hawsaf i holi am Wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw defnyddio'r sgwrsfot Student Connect ar Fewnrwyd y Myfyrwyr. Mae gennym hefyd Gynorthwywyr Bywyd Preswyl ymroddedig sy'n cynnal ein digwyddiadau a'n gweithgareddau i fyfyrwyr sy'n byw mewn Neuaddau. Mae croeso i chi ofyn iddyn nhw am gefnogaeth mewn unrhyw ddigwyddiad a byddant yn gallu eich cyfeirio.